20190105 Szellem azért jött, hogy kijelentést adjon fiúságukról Isten fiainak. Ő tudja a kegyelem manifesztációját minden helyzetünkre, mert ismeri Isten mélységeit. Meg kell engedni neki, hogy feltárja és beillessze személyiségünkbe az újjászületés lehetőségeit és azokat az igazságokat, amelyeket tudnunk kellene új önmagunkról. Ha a bensődben van egy bizonyosság vagy információ, akkor semmi sem állíthat meg. Isten Szelleme befolyást és élményt ad, de nem lehet csak érzésként realizálni. Ő egy személy. Szent Szellem neked adta Isten szeretetét. Szeretetben való életvitelünk eldönti, hogy hozzáférhetünk-e az elénk adott színvonalhoz, hogy ne alatt éljünk. Ha nem jársz szeretetben, a Szent Szellem nem tud segíteni. Ő láthatatlan a világ számára, de mégis valóságos Isten, mentor, segítség, társ és szövetséges. Központi szereplője az egyháznak és minden áttörésnek a királyságban. Mivel a hit hallásából lehet átvenni a Szellem vezetését, ezért nem szükséges látnunk a Szellemet, egyszerűen tudjuk és ismerjük. Ő majd bizonyítani fogja a jelenlétét. Az, hogy milyen szinten vagyunk a szeretetben és bölcsességben, megfogja határozni a Szellem befolyását és lehetőségeit életünkben.

 

 

 

Kapcsolódó videók

20190112

Lehetsz igaz ember, hitedet alkalmazhatod a kegyelem elérése miatt, de nem biztos, hogy vezetés alatt vagy Isten részéről. Szent Szellem adja a világosságot arra, hogy elkezdjen megszűnni az un. „szellemi vakság” életünkben. A vallás adott valami teológiait, de az egyáltalán nem volt mindig világosság és igazság. Isten Szelleme megtanítani jött, miként alkalmazzuk Istentiszteletetekben (imádásunkban) mindazt, amit az Új.sz. elhozott. Ellenség több dolgot használ a szellemi életünk hátráltatására és visszatartására, majd vakká tételére. Ezek lehetnek gondjaink, kényszerűségek, elvárások, igények, kívánságok. Jézus szavával élve: tövisek. Tövis személyiségünkre nyomást, terhet és gondot helyezhet, hogy vakká tegyen bennünket. Visszatarthat attól, hogy beleláss a megváltás lehetőségeibe életedre vonatkozóan. Különbség van a szellemben járás és a testben járás között. Tehát szellemben járni azt jelenti: Isten Szellemének vezetésében együtt járni. A szellemben járni az a Szellem által fejlesztett gondolkodásmódot jelenti. Sátán keresi azt, hogy kinek a gondolkodására hathat kételkedéssel, hitetlenséggel, félelmekkel és aggodalommal.

 

 

 

20190119

Szent Szellem mindig elkötelezett a változtatásodra! Ő vég nélküli gyógyulást, szabadulást, tudást és szellemi-lelki betekintést hoz a megváltás érdemeibe. Szellem vezetése nem 1x-i döntés, nem végleges és megváltoztathatatlan, hanem lehetőségek, bizonytalanságok közötti körforgás egy aktuális helyzetnek megfelelően. Ha a keresztények életében azonosítanánk az első számú ellenséget, az a szellemi-lelki vakság lenne mindarra nézve, amelyet megválónk Krisztus értünk tett. A sötétség munkája a hibás szellemi tudás, érzékelés, megtapasztalás, analízis. Ez lenne az alapja életünk minden problémájának. A legnagyobb kihívás, amellyel az újjászületett hívőnek szembe kell néznie. Harc folyik minden szent életében a kegyelem evangéliumáról szóló helyes kép miatt. Ha nem látunk bele a hit és kegyelem munkájába, akkor szellemileg vakok maradunk. A szellemi sötétségben tartás összehasonlítható egy fizikailag vak emberrel, aki világos fényben áll, de nem tudja látni a fényt. Amikor szellemileg-lelkileg homályban vagyunk, akkor természetes érzékeinket fogjuk követni. Ekkor érzelmeink fognak irányítani, amelyben kétségeink, félelmeink a Szellem hangját fogják zavarni.  Isten Szelleme mindig teljesen optimista.  

 2019.01.19

 

 

20190202

 2019.02.02.

Jézust lehet követni a kenyerek szintjén, a csodák szintjén és a kinyilatkoztatás szintjén is, de az igazi egyház a kinyilatkoztatás szintjén, a Simon Péternek adott alapkinyilatkoztatásra épül fel. Erre épül a többi kijelentés, amelyeket a szívben kell befogadni, feldolgozni és gyakorlatba átültetni. E folyamat sikerességéhez a szívet igei életvezetéssel védelem alá kell helyezni. Így lesznek a hívők olyan élő kövek, amelyekből erős szellemi ház épül fel. „...ezen a kősziklán építem fel az én Ekklésziámat…”Mt.16:18a

 

 

 

20190209

2019. 02. 09. Aratás gyülekezete

Pál apostol szerint a szellemi életünk egy versenyhez hasonlít, ahol jelen vannak ígéreteink is. A hit, azaz a hűséges kitartás nem más, mint az embernek egész személyiségével a hit hallásához való kitartó ragaszkodás. Kihívásunk abban áll, hogy un.„mese evangéliumot” vagy Krisztus evangéliumát fogadjuk el. Számolnunk kell a ránk váró jövőbeli megpróbáltatásokkal azáltal, hogy bizalmunkat Ábrahám áldásába helyezzük. Ez reménységünk tartalma. Mindig megújuló jó reménységünk kilátásai megerősítenek minket, hogy kitartsunk és előrenyomuljunk. Tehát már most értékesek, pedig be sem teljesültek. Isten látszólagos késlekedése ugyanúgy győzelem számunkra, mint azonnali válasza. Tudnunk kell, hogy szeret minket, de sokszor késlelteti válaszát. Szeretete visszatarthatja a kegyelem kiáradását, ha úgy látja, hogy a megpróbáltatásból komoly előny származhat részünkre. Nem lehet lerövidíteni ezeket az időszakokat, mert a türelem még nem fejezte be munkáját. Lehet, hogy szívünkben lévő szétválasztás folyamata nem ért véget, még epekedünk bizonyos hiábavaló dolgok után, amelyekről az Úr szeretne leszoktatni bennünket.

 

 

 

20190216

2019. 02. 16. Aratás gyülekezete

Egyháznak nincs arra lehetősége, hogy harcát kijátszva nyerje el a kegyelem segítségét. Kegyelem megnyilvánulásai nem csak békességes állapotban nyilvánulhatnak meg, mert a kegyelemnek oka lehet szenvedéseink eltűrésének teljesítőképessége. Aki azt a következtetést vonja le, hogy a kereszténység csak harc, az nagyot téved. Bár rengeteg hátráltató körülmény áll sorsunkban melyekkel szemben van küzdelmünk. Ennek célja: Istentől a haladási irányt megtartsuk. Természetfölötti siker érdekében vállaljuk szenvedésünket, mert reménykedünk abban, hogy a következő korszakunkban áttörés jön. Pál küzdelmei azzal a céllal rendelkeztek, hogy Isten seregének élére álljon, majd erkölcsi és spirituális példamutatással munkatársait motiválja. Isten hősei különösebben nem foglalkoztak azzal, hogy miért vagy mennyit szenvednek, inkább igyekeztek minden sérelmet túlélni hitük céljáért és győzelméért. "Kitartotok az élet Igéje mellett, dicsekvésem tárgya lesztek a Felkentnek napján, hogy nem hiába futottam, fáradoztam.”Fil.2:16

 

 

 

20190223

2019. 02. 23. Aratás gyülekezete

Isten féltékeny s ez ellentmondásos, megtéveszti az Ő létezésének valóságos képét. Azonban ez azt jelenti, hogy Isten éberen őriz valamit, türelmetlenül szeret vagy igazságos buzgalma folytonos. Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy áldott, sikeres és boldog az, aki Isten jelenlétére előkészíti szívét azzal, hogy megtisztítja. Akik isteni karakterrel rendelkeznek, azok várják, hogy megjelenjen életükben a féltőn és elkötelezetten szerető Atya. Jézus Krisztus megváltásán keresztül már megtette mindazt, amibe hitünk kapaszkodik. Ez a hit lehetővé teszi számunkra, hogy alávessük szívünket a Szellemnek. Engedelmességünk a kegyelem korszakában hit szavának való engedelmességet jelenti. Hétköznapok megszokásainak és magától értetődéseinek világában többnyire másodlagos az ember számára Isten vezetése. Minden, ami elindítja a vezetést életünkben először szokatlan és inspiratív, de ezen a ponton túl kell jutnunk, mert innovációvá kell válnia tetteinkben.

 

 

 

20190302

2019. 03. 02. Aratás gyülekezete

 

Keresztény lét lényege a Szent Szellem megismerése, nem csak vezetése eszközként. Ez az eredeti tervhez való visszatérés. Ennek kifejeződése, hogy szeretve vagyunk és ezt el is hittük. Szellemünk tevékenysége révén ismeri meg valójában saját személyiségét az ember. Miközben a kor, amelyben élünk, mind nagyobb teljesítményt követel, egyre többen küzdenek kiégéssel a keresztények között is. Egyházban jelen van egy fokozott külső-belső elvárásnak olyan szintje, amely összeroppantja az embert. A törvénykezés tulajdonképpen nem csak radikális vallási viselkedés, inkább eredményalapú elfogadottság. Ez három lábon áll: mechanikus szellemi élet, teljesítmény alapúság és Isten ismerete nélküli kereszténység. Csapda az, hogy gyakran éppen a Krisztus iránt elkötelezett embereket sújtja. A kegyelem hatását nélkülöző hitéletben legkésőbb ismerik fel azt, hogy kiégtek. A keresztény kiégés szerencsére megelőzhető a Szent Szellem előretudásából, illetve kezelhető állapot, amennyiben tudatosítjuk, hogy létező veszélyként leselkedik ránk, de Isten Szelleme segítséget ad gyógyforrásként.

 

 

 

20190309

2019. 03. 09. Aratás gyülekezete

 

Sokszor nem vagyunk eredményesek a kegyelemben való járásában, mert ’új emberünkben’ megadatott lehetőségeinket nem ismerjük. Megismerés szó, amelyet megvilágítanék a görög „epignosis"-ból származik. Amikor újjászülettünk Isten-ismeret határokkal rendelkezünk. Isten-ismeretétől függnek hitéleti tevékenységeink és annak határai. Isten-ismerete döntő a kegyelmi ajándékok elfogadásában. Minden szellemi vezetés és megvalósítás Istenismeret alapján jön, és intenzív hatással rendelkezik. Szent Szellem ajándékai révén ismerünk. Isten megismerése (Szent Szellem megismerése) mindig befolyásol és átalakít, mert egy konkrét mennyei tapasztalatok egyenlő értékű sorozatát hozza létre bennünk. Isten-ismeret tartalmaz egy visszatérést is az eredeti önmagunkhoz, melyet Isten eltervezett az idő előtt. Nem lehet Istennek megismerésétől független szellemi magánvalóság életünkben.

 

 

 

 

20170317

2019. 03. 17. Aratás gyülekezete

 

Minden mélyülő Isten-ismeret egyedivé tesz bennünket - visszatérünk imázsunkhoz - és személyes egységet hoz az Atyával. A gonosz szellemvilág ezt a folyamatot ismeri, ezért mindent bevet ennek hátráltatására. Jelentéktelenség életérzése egy vírus a szívben, ráismerni még kevés, ki is kell irtani. Amalek története Saul életében ezt is üzeni. Hét nap alatt Saul szellemi elnyomás alá került, hogy szíve kijöjjön a prófétai vezetés alól. Jelentéktelenség ’feelingje’ ráneveli énünket szeretetére. Blokkolja jogosultságunkat, mert megfélemlít. Szellemünk és szívünk tevékenysége révén ismerünk. Egyik legbiztosabb jele, hogy vezetés alatt szeretnénk maradni, ösztönösen késztetést érzünk erre. Istenismeretünktől függ keresztény tevékenységeink s annak határai. A szellemi valóságok vizsgálatát (pl.kegyelem) nem függetleníthetjük ismeretélményünktől. Amikor transzcendens (túlhaladó) kívülálló élményben van része szellemünknek, meghaladjuk tapasztalatainkat, de Isten-ismerete és Isten bennünket való megismerése nélkül nem lesz hosszú távú siker.

 

 

 

 

20190323

2019. 03. 23. Aratás gyülekezete

 Sorsunk a Szent Szellem kormányzása lehet teszt üzem, szívünk feltárása vagy az eljövendő javakból való részesedésünk. Éden kertjében Ádámot és Éva vezetését megtámadta az ellenségük. Egy nyilatkozatot tett, amelyben azt javasolta nekik, hogy nem vezeti sikerre őket az a terv, amelyben élnek és nem teljes az identitásuk sem. Ennek eredményeként kiestek Isten-ismeretéből és vezetéséből. Annak ellenére, hogy bennünk van Isten ereje, ha nem akarunk Isten-ismeretében fejlődni, akkor nem képes aktivizálódni a mennyei végrehajtó erő bennünk. Isten mindig szól hozzánk. Készen áll arra, hogy világos útmutatást adjon nekünk. De még az Ő legrészletesebb utasításai sem fognak jobb emberré tenni bennünket, ha nem vagyunk hajlandóak szívünkkel mélyebben megismerni Istent és hallani őt. A hallás mindig intim kapcsolatot feltételez. Isten-ismeretének előnyei & jutalmai: NÖVEKEDÉSÜNK, KIVÁLTSÁGAINK, ISTENI TERMÉSZETÜNK és KÖVETÉSE A SZELLEMI DOLGOKNAK.

 

 

 

 

20190330

2019. 03. 30. Aratás gyülekezete

 

A szent sátor felépítése megmutatja nekünk az Isten megtapasztalásának különböző szintjeit. A Zsidókhoz írt levél 9-dik fejezetében az első 10 versben viszont nem a teljes szent sátorról olvashatunk, hanem abból ott csak a szentély és a szentek szentje közötti különbséget mutatja be nekünk Isten igéje. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy mi, akik újjászülettünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy az Úr követésében már bejutottunk a szentélybe, hanem tovább kell mennünk a szentek szentjébe, amely egy mélyebb, bensőségesebb megtapasztalás Istennel. A szentek szentjében történik Isten mélyebb megismerése. A szentek szentjében szól hozzánk Isten, itt éljük át a Szent Szellem vezetését, itt kapjuk meg az ígéreteket és itt értjük meg a sorsunkat is, Isten szemszögéből.

 

 

 

 

20190406

2019. 04.06. Aratás gyülekezete

Lelkiismeretünk (szellemi beleérzés és ítélet) szívünk és szellemünk funkciója. Emberpár bukása után is tartalmazta szellemében lelkiismeretét és a törvény lényegét. Lelkiismeret nem Isten hangja önmagában, nem is tévedhetetlen. Nem csak a jelenből kap jelzéseket lelkiismeretünk, hanem a múltból is, rögzült emlékek formájában. Csak szellemünkkel összhangban képes felfogni a mennyei igazságokat. Szellemünk és benne lelkiismeretünk Isten lényegű, amely Isten leheletéből származik. Ha keresztényként nem akarunk kegyelemből, hittből és Isten-ismeretéből élni, akkor vitája, pere lesz velünk bensőnkben Isten Szellemének. Ha lelkiismeretünk nem harmonizál a kegyelemmel és Isten-ismeretével, akkor rosszul fog dolgozni intuitív képességünk. Ez lázadás kategóriájába vezet. Amikor folyamatosan megvizsgáljuk lelkiismeretünket az igazság által, úgy kezd el önismeretünk egyre nagyobb erőt venni a személyiségünkben, majd elvezet oda, ahol különbséget teszünk jó és gonosz erkölcs vagy spiritualitás között. Lelkiismeretünket folyamatosan támadja a téveszmés vallásosság, gonosz szellemvilág, világkorszak gonoszsága és elménk emlékei.

 

 

 

 

20190413

2019. 04.13. Aratás gyülekezete

Istennel való kapcsolatunk szintjei talán úgy írható le rövidke életünkben: ismerős Isten, megismerés alatt álló Isten és barát, akire figyelünk. Ez különleges kapcsolat. Újjászületésünk létre­jöttét és létfenntartását a Szellem vezetése és lelkiismeretünk segíti. Lényegénél fogva nem birtokolhatjuk Isten létet a Szent Szellem munkássága nélkül. Léttöbblet viszont a lelkiismeret és Szent Szellem közösségéből ered. Megjelenő szellemi újdonság mindig a szív tartalmi és erkölcsi bővülését eredményezi. Engedelmesség előszobája érdeklődve és figyelmesen való hallgatásunk. Lelkiismeretünknek való engedelmesség oka nem csak tetteink minősége, hanem akik vagyunk és küldetésünk. Lelkiismeret hangja lehet: Felismerés, Meghatározás, Döntés, Behatás, Tudás, Belátás, Befolyás, Világosság, Háttér, Alkotás.

 

 

 

 

1. oldal / 3