Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. május 3.

14057Különbséget kell tennünk a Szent Szellem jelenléte és az Ő kommunikációja között. A jövőt tekintve minden reformációban vagy feléledésben a Szent Szellem kijelentésénél van a kulcs. Minden korszak igazságára a Szent Szellem vezet el, szellemihez szellemit told. A kijelentés által az azt fogadó szellemi tudatában egy természetfölötti tartalom jön létre. A hit működésének szellemi törvénye esetében a Szentírás szellemi elveinek erejét Isten tekintélye adja. Az értelmezőt pedig a kegyelem által működő hit segíti a jelentés megértésében és annak aktualizálásában. Pál apostolnál láthatjuk azt, hogy az utolsó időkre nézve olyan kijelentéssel rendelkezett, amelyet leleplezés által ismertette meg vele Isten Szelleme.

 

 

Váradi Norbert, Marantha gyülekezet, 2014. május 10.

14052A kereszténység tulajdonképpen tanúságtétel Isten ajándékáról, aki maga a szeretet. Az isteni szeretet nem összeegyeztethető felekezetek adta identitással vagy érzelmi ömlengéssel. A szeretet egy személy: Krisztus. A boldogságunk Isten szeretetéből árad, amely forrást biztosít és egyben gyökeret hoz létre a transzcendensbe. Ez a szeretet felemel bennünket az érzékek és érzelmek fölé: a láthatatlanba. A szeretet közösség. Az együttlét szellemünk epicentrumát is befolyásolja. Következménye pedig az Istenben való belső meggyökerezés lesz. „Pedig egyetlen dologra van szükség: Mária a jó részt választotta, amelyet nem fognak elvenni tőle!” Lk.10:42

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 10.

14056Sátán a tradíciót a menny megtapasztalható jelenléte helyett ajánlja fel. A felekezeti hagyomány helyettesítheti Krisztus szeretetét és a mennyei image-et. Hatástalanná teszi a gyülekezetet, mert kijelentésen alapuló igazságokat hazugságokra cserél fel. Ennek a folyamatnak a vége emberi feltételezéseken alapuló szeretet és hit. Antiókhiában a hívőket nem keresztényeknek hívták, hanem Krisztusiaknak, azaz kenettel felruházottaknak. A kenet önazonossága alakította át őket belűlről. „És az Úrnak keze volt velük. Nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lettek...kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig. Ki látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.”Acs. 11:21

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 17.

14055Ahhoz, hogy a királyi törvényt betöltsük a kenet titkát kell megértenünk. Isten szeretetének sok kezdeményezése állt meg azért, mert megpróbálták a „kenetet” újra középpontba vinni úgy, hogy beleerőszakolnák szervezetekbe vagy önérdekekbe. 1990-es években volt az un. „manifesztációk” korszaka. Ekkor sokan azt állították, ez majd szellemi növekedésbe viszi az egyházat. A gond az, amikor hamis vagy igaz manifesztációk megjelenését gyakran olyan hívők okozzák, akik önző érdekeket vagy szellemi élményeket keresnek ahelyett, hogy "A felkentet" keresnék. Csak önmagáért. Krisztushoz való kötődésünk mértéke a kenet mértékétől függ. Minél többet kapunk a kenet tanításából, annál mélyebben csatlakozunk Krisztushoz. „Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a Szellemnek zálogát adta a mi szíveinkbe.” 2Kor 1:21

 

Váradi Norbert, Maranatha Gyülekezet, 2014. május 24.

14051Királyság atmoszférájából jött létre újjászületett szellemünk. Ha követed szellemed irányítását, Királyságban akarsz majd járni. A jelenlegi egyháznak ki kell szabadulnia abból a vallásos megtévesztéséből, ahová az antiszociális magatartása miatt esett. Ekkor jönnek létre a szűk szívű egyének és közösségek. A keresztény hit személyes dolog, de nem marad meg egyéni szinten. Ha elveszítjük magunkat másokkal való szolgálatában, akkor a királyságban találjuk magunkat. Személyiségünknek Krisztust kell utánoznia, nem lelkünk céljait. „… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata...” 2Tim 3:5

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 24.

14054Jelenések könyve alapján a Sátán létre fog hozni egy utolsó „vallási birodalmat”. Ebből a szinkretizmusból nő majd ki a Felkent egyházának ellensége. Az anti-krisztus azt jelenti: Felkent ’ellen’ v. ’helyett’. Első ember akit Isten teremtett különleges jelenlétben (áldásban) élő személy volt. Amikor Ádám elbukott, elvesztette a rendkívüliségét, de egy másik ember, - akiknek a neve Ábrahám - folytatni tudta az áldás folyását. Az áldás Isten jelenlétét közvetíti, mennyei hatást gyakorol a szívre és cselekedetekre. Ha megértjük, hogy az „Ábrahám áldása” Isten szellemének ígérete is, akkor képessé válsz arra, hogy megtedd és elérd azt, amit saját erődből nem tudsz megtenni vagy elérni. „Az, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas erőket munkál bennetek, törvény tettei alapján, vagy hitbeli engedelmesség alapján teszi ezt? Így hitt Ábrahám is az Istennek” Gal 3:6 Csia

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 29.

14053Az isteni csodák „futószalagon” jövő történései fontos szerepet fognak játszani bármely valódi ébredésben. Felébredés a mostani időszakban csak akkor tud fennmaradni, ha megengedjük a Szellemnek tartós „bentlakását” belső emberünkben. Szellem bizonyságtétele mellett Atyánk legnagyobb célja az emberben való szüntelen tartózkodása. Erre a szövetségi korszakra Szelleme által elkötelezte önmagát. Az üzenet első része a Krisztus küldetését mutatja be, amely a mennyei lakóhelykészítés részünkre. Második részében a kihívottak életében lévő ébredés szabotálásáról lesz szó, majd a kenet megértése szempontjából szimbólumként nézzük meg Nábál tipúsú bolond és gonosz ember viszonyulását Dávid felé... "Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek."Ján 14:20

 

 

2/1. rész

2/2. rész