Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 3.

a gyoztesek kozott02

Az elménk nem képes fölfedezni Főpapunk megszerzett érdemeit, azonban a hitünk igen. A kegyelem képessé tesz arra bennünket, hogy a bárány vérébe vetett hit által progresszíven a láthatatlan világban működjünk. Pál minta erre. Nyilvánosságra hozta és érthetővé tette Isten titkait. Mennyei célokat fektetett le, amelyek léteztek, de eddig el voltak rejtve. Isten terve azért győztes, mert felülmúlja a természetes mértéket. Amikor a kereszténységben testi gondolkodás dominál, akkor nincs tudatában annak, hogy egy elkészült mennyei segítség áll rendelkezésére a negyedik dimenzióban. A hit harca azt jelenti: az egyház veszi a láthatatlant és megváltoztathatja a láthatót.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 10.

a gyoztesek kozott03

Sok-sok keresztény gondolja azt, hogy autodidakta módon lehet a kegyelemben növekedni. Isten fiai tudnak győztesnek lenni megigazulásuk láthatatlan kulcsaival, mert erre senki más nem képes. A hit igazságosságának gyakorlati szerepei: igazságunkra épülő megvallásunkban, Krisztus érdemeiben és a szellemi kihívásokban lévő győztes fellépésünkben van. Szét kell választani az üdvösségkor lévő megigazulás állapotát, a hitet átható megigazulás cselekedeteitől. Hit szerepe ebben az, hogy az engesztelő vér általi megigazulás identitásához folyamatosan hozzáférjünk. A megigazult ember képes Isten karaktereivel felruházva lenni.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 17.

a gyoztesek kozott04

A megigazulásról szóló kijelentés - amit bírunk -, túl van azon a részleges valóságon, amit látunk és érzünk elménk által. Amikor a megigazulás ajándékában (gr dikaoma khariszma) nem fejlődik belső emberünk, akkor a szellemi javak jelentősége csekély, identitás vesztett nép leszünk. A megigazultságukat meg nem értő nép préda a gonosz fejedelmek előtt. Ezért provízióként tanítanunk kell az előttünk álló diabolikus - nefilim szerű - szellemi klímaváltozás miatt. Jézabelnek az egyháztörténelemben való felbukkanása azt mutatja, hogy nem csupán ó.sz.-i személyről van szó. Fő tevékenysége ’pszeudo karizmatikus’ eszközökkel lerombolni a mennyei identitást és fejlődést. (ld. Thiatira)„Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet és az utolsó cselekedeteid többek elsőknél. De van panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek…” Jel 2:20.

 

 

1. rész

2. rész

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. október 25.

ne legy cinikus

2 Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és hosszú ideig tartották zárva a várost, ezért idővel hatalmas éhínség támadt. Annyira, hogy már a szamár fejét és a galamb trágyáját is árulni kezdték. Ebben a helyzetben különböző módon reagáltak, a király elkeseredett, egyik főembere pedig annyira cinikussá vált, hogy még Elizeus által kihirdetett prófétai beszédnek jövőképének sem tudott hinni. Sok válságos helyzetet találunk a mai gyülekezetekben, de sajnos ezek jelentős része még mindig nem oldódott meg. Ezért könnyen megkeményedhet a szívünk, majd idővel cinikussá válunk Isten dolgaival kapcsolatban. Istennek a mostani időszakra is van prófétai beszéde az egyház számára.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 30.

gyoztesek kozott05

Amikor egy nemzet vagy egyén Istenhez könyörög kegyelemért, Isten annyira irgalmas lesz, hogy nemcsak politikai vagy szinkretista (jezabeli) fogságból szabadítja meg népét, hanem még hosszú évekig helyreállító építkezést tud biztosítani nekik. Amikor nemzeti megtérést hozott Jósiás király, -aki még Dávidnál is jobb szívű volt-, a prófétai szó nem elindította, hanem feltartóztatta az eljövendő ítéletet népe életében. Manasse bűne miatt a babiloni fogság visszafordíthatatlanul bekövetkezik. Kijelentette ezt Jósiás kortársa Sofóniás, túlhaladva ezzel a nemzeti kijelentés szintjét. AZONBAN, választ is ad arra, hogyan tud Isten egy korszakot spirituálisan élhetővé alakítani az un. „úr napja” előtt. „Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekszetek; keressétek az igazságot (hb.cedeq), keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” Sof 2:3.

 

 

1.rész

2. rész