Dátum: 2017. január 7. Helyszín: Aratás gyülekezet

20170107A tanítás bátorítást nyújt az év elején meghirdetett 40 napos várakozásunkban. Elkezdünk beszélni a  hit harca építőelemeként az isteni szeretetről és örömről. Cél az, hogy az a győzelem, ami mindig valahol előttünk volt, belépjen szellemünkbe hitünkön keresztül. A Golgotán nyertük meg teljes megváltásunkat. Ha hit ál­tal nyerünk mennyei életet, akkor a sza­ba­dulásunk és örömünk is hit által van. Már látni akarjuk, hogyan használhatjuk hitünket a győzelmeinkhez. A hit azt jelenti, hogy „most”. Sokszor elnyomjuk a múlt em­lé­két, mert azt hisszük, hogy a győzelemhez nem kell feldolgoznunk a múltat és nem kell vele szembenézni. Azonban a múlt és jövő között a „mostunkban” dől el a győzelmünk! “Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, az után, ami előttem van, kinyújtom kezemet, s célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Felkent Jézusban oda felhívott.”  Fil 3:11-13  Csia

 

Dátum: 2017. január 14. Helyszín: Aratás gyülekezet

20170114

Nagy feladat most a szeretet megőrzése Isten és emberek felé, mert a hitet csak a szeretet tudja működtetni. Amikor hit által helyre akarjuk állítani a Szent Szellem és az Ige egyensúlyát, akkor ennek eredményeképp a hívők – régebbi tapasztalatoktól eltérően – friss módon megismerik Isten személyét és vigaszát. A bennünk lakó örök élet tartja ezt fenn. Ne engedd, hogy keserű és sértett emberek elvegyék tőled az örömödet! A belső embernek folyamatosan elérhető az Isten által létrejövő öröm. Ez szellemi természetű. Bennünket a Szellem belső munkájának ismerete és élménye tart meg. Amíg nem hiszed ezt el, addig nem tudsz a természetfeletti örömben létezni, pedig vár rád. „Elment azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni és szerezni nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították.” Neh 8:12

 

Dátum: 2017. január 15. Helyszín: Aratás gyülekezet (Jászladány)

20170115

A hitetlenség egy hamis hitrendszer. Nehéz kiszedni az ember életének bizonyos részeiből, mert nem csak lelkünkben lehet szkepticizmus, materializmus, hanem szívünkben is. Ez démonok következetes munkája révén van jelen sorsunkban. Ezért végigveszünk öt területét a hitetlenségnek. Amikor Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, Isten a pusztába vezette őket. Ennek egyik oka az volt, hogy nem akarták a hit harcát harcolni. Mózes felment a hegyre mennyei koncepció átvételéért és közben Áron vezetésével elkészítették az aranyborjút. Ők a hitetlenség alapján tették ezt. Amikor az emberek bejönnek az egyházba, hoznak magukkal borjakat. Sajnos az egyházi tagok is elősegítik hamis Istenképből, hogy az un. „Áronok” létrehozzanak kevert Istenkeresést.

 

Dátum: 2017 január 21. Helyszín Aratás Gyülekezet

20170121Ha az újjászületés után a hívő ember elméje (szellemi felfogó képessége) nem újul meg, akkor bizonyos idő elteltével el is veszítheti a hitét, ez azt jelenti, hogy nem tud már bízni Istenben. Az ilyen embernek újra fel kell építenie az Istennel való kapcsolatát és Isten igéje alapján tudatosítania kell magában azt a tényt, hogy Isten szereti őt, hiszen az ő irántunk való szeretete megnyilvánult Jézus Krisztusban. Más részt pedig azért is küzdenünk kell, hogy a hitünket el ne veszítsük, ehhez folyamatosan Isten jelenlétében kell élnünk. „Szeretteim, minthogy megvan bennem minden serénység arra, hogy a nekünk közös megmenekülésről írjak nektek, kényszert éreztem az írásra, hogy bátorítsalak titeket, hogy még tovább küzdjetek a szenteknek egyszer átadott hitért.” Júd. 3 Csia

 

 

 

 

 

 

Nochta Pál: Izrael bűneinek tanulságai Dátum: 2017 január 22. Helyszín: Jászladány

20170122

1Kor.10,1-14-ben Pál apostol az Egyiptomból kiszabadított Izrael példáját említi tanulságként számunkra. Ők mi után Isten rendkívüli csodákat tett velük és megerősítette velük a szövetséget, mégis újabb és újabb bűnöket követtek el Isten ellen, amelyeknek az lett a következménye, hogy végül nem ők, hanem csak a gyermekeik foglalhatták el az ígéret földjét. Ezek tanulságul írattak meg számunkra, hogy az újjászületés után Krisztust kövessük mindenben és gyorsan felnövekedjünk a belső emberben, nehogy tragédiával végződjön a személyes sorsunk.„Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Kor.10,11-12)

 

 

 

 

Dátum: 2017.01.28. Helyszín:  Aratás Gyülekezet

20170128

Ma olyan egyházi kultúrában élünk, ahol az intellektus van a trónon és a hitetlenség vált a valóság értékelésének eszközévé. A legfontosabb dolog egy ember számára, hogy megtanulja - miután újjászületett -, hogyan éljen a szeretet által működtetett hitben. Biblia megmondja nekünk, hogy ez egy tusakodás is. A hit jó harca. A hit tekinthető úgy, mint isteni képesség a természetes körülmények fölé emelkedésedhez. Ha hitben vagy, elkezded úgy látni a dolgokat, ahogyan Isten látja, elkezdesz úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkozik. Nekünk fel kell növekednünk oda: nincs egyetlen dolog sem, amit a hit ne tudna kezelni. „Mert ezt mondja magában: ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. Máté 9:21 „Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.” Luk 8:46

 

 

 

1. rész:

2. rész: