Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. január 7.

120199A belső megújulás vagy áldások megjelenése elsősorban nem ember vagy időfüggő, hanem tiszteletfüggő. Isten igéjének respektálása elvárás és nem javaslat. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Jézus Krisztus tudományából és ismeretéből egyre mélyebben részesüljünk. Ezért töltünk időt azzal, hogy meghatározzuk, mi is az Úr tisztelete. „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. V.Móz.6:6”

 

 

 

 

Váradi Norbert, Ózd, 2012. január 8.

12011Ádámon keresztül jött létre a bűn, a halál, a kárhozat, Jézus Krisztuson keresztül pedig az irgalom. Az isteni irgalom jelentése jóindulat, könyörületességtől, együttérzéstől megindítva lenni. Irgalom az egyik legerősebb görög szó a szánalomra, együttérzésre. A teljességbe vezető úton helyesen haladni és fejlődni az isten igazsága és irgalma segíti lelkünket. Különbség van emberi jóindulat és isteni együttérzés között. „Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára” Pld. 3:3

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. január 15.

12016Az Atya elküldte Fiát, hogy meg tudjuk Őt ismerni, egy valóságos ismerettel. Különbséget teszünk a megismerés és az értelemszerű tudás közt. Amikor a Szentírás isteni tudásról vagy megismerésről beszél, az a Krisztus valóságos ismeretéről szól. Mi is történik a Krisztussal való találkozáskor? Krisztus kilép az elrejtettségéből. Azonban ez az ismeret nem tárgyi és gondolati megismerés, hanem már személyes közösség. Mit is jelent a közösség? Egyrészt részesedés, másrészt érintkezés, kapcsolat, közellét. Mivel a közösség érintkezés, benső kapcsolat, ezért annak befolyással kell hatnia ránk. A valóságos Istentisztelet célja, közelebb kerülni Krisztus ismeretéhez.

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2012. január 21.

12015Az engesztelés lényege, hogy megkapjuk mindazt az elfogadást és kegyelmet, amely Istentiszteltünk sikeréhez szükséges. Krisztus adja a kegyelm erejét, de nekünk, kell arra használni, hogy megszenteljük magunkat az Ő vérében való hit által. A mennyei javakat Urunk vére biztosítja részünkre. Az újszövetség vérének szerepéről való megértés hiánya, végzetes tévedéseket eredményezhetnek.

Váradi Norbert, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12012Minden áldás alapja, Ábrahám atyaságának áldása. Amikor egy generáció nem tiszteli, nem értékeli Ábrahám szellemi atyaságát, akkor az áldás nem lesz adaptálható. Tulajdonképpen szellemi és erkölcsi zsidóvá kellene válni a szív körülmetélése folytán. Amikor ezt nem látjuk be, a gyülekezetek megrekednek, vagy a férfiak bezárják a szellemi nyitottságukat, képességüket, majd testivé válnak, így nem tudnak belefolyni a gyülekezeti életébe. Ő olyanokat keres, akik hajlandóak megfizetni az áldás árát azért, hogy megtanulják, hogyan válhatnak férfiakká, erőteljes vezetőkké, atyákká, akiket Isten emel majd fel.

 

 

Nochta Pál, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12014A Nehémiás nevével fémjelzett újjáépítés kettős jelentőséggel bírt. Egyrészről a szellemi és erkölcsi restaurációt jelentette, másrészről az ígéret földjére való visszatérést. Ennek mondanivalójának megértése nagy segítséget jelent a férfiak szellemi erejének felépítésében. Mára a keresztényi formalizmus, materializmus és a férfiak passzivitásának hatására, az inspiratív keresztény ember rendeltetése homályba veszett, a Szellem kijelentéséből származó ismeretek relativizálódni látszanak.

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 4.

12023Szentírás kijelenti Krisztusról, hogy alapvető természetei közé tartozik jósága is. Újjászületéskor szívünk un. „szellemi ízlelést” tapasztal meg. Ezt tej fogyasztásához hasonlítja levelében Péter apostol. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát és megtapasztaljuk karakterét első kézből, a jóság Szelleme (Zsolt 143:10) által történik mindez. A tanítás rávilágít arra, hogy az ember függő lény, ennek a függés lényege Krisztus jóságának íze. „ha ugyan megízleltétek, hogy milyen jó az Úr!” 1Pét 2:3 Vida

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 11.

12023Ebben a tanításban folytatjuk a szellemi tej fogyasztásának témáját. Szentírás megkülönbözteti a szellemi hallást és a táplálkozást. A belső emberünk része ennek a karizmatikus folyamatnak. Isten garantálja a növekedésünket és fejlődésünket a szellemi tej által. Figyelmes és engedelmes hallgatás feltétele a táplálkozásunknak. „Érezzétek (ízleljétek) és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik.”Zsolt.34:9

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 18.

12022Isten jóságának megnyilvánulása felülmúl minden emberi értéket és cselekedetet. Amikor megértjük és megtapasztaljuk, feltárulkozik az Isten valóságos ismerete. Megnézzük Isten jósága miként nyilvánult meg Mózes és Dávid életében, ill. a „szellemi tej” hatásai között az örökkévaló Melkicedeki papság szerepét. Krisztus főpapunk általa vezetett istentisztelet tökéletes megoldást hoz életünk minden területére. Ezért a növekedésünk mozgató rugója a szellemi áldozatok szerepe, amelyek középpontjában Jézus Krisztus engedelmessége és engesztelő áldozata áll.

 

 

 

 1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 25.

12021A jónak mértékét akkor kaphatjuk meg, ha Istennel találkozunk. Újjászületésünk után, Istenből való megtapasztalásunk adja meg a „jó” magyarázatát. A Szellem gyümölcsei között szerepel a jóság tulajdonsága is. Isten népe mindig tisztában volt azzal, hogy ha az Ő jelenléte közöttük marad, akkor ebben a közegben Isten tulajdonságai és javai meg tudnak jelenni a földi sorsukban. Ez több mint erkölcsi jóság, mondhatni isteni létállapot. „Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” Ef 2:7

 

 

 

1.rész

2 rész.

 

Tóth Lajos, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12013Amikor a férfi Isten felé orientálódik, biztosítva lesz a szellemi sikere. Az exodusban láthatóvá válik a szellemi siker alapja a 12 kém munkásságában. Jozsué és Káleb rendíthetetlenül a szellemi inspiráció (belső látás) emberei voltak, és ez a férfias karakter a szellemi krízisben mutatkozott meg. Ami igazán fölemeli a férfit, hogy Istenbe veti bizodalmát, ekkor a belső erőt teszi potenciáljának. „Ti, testvéreim, Izsák vonalán ígéret gyermekei vagytok!” Gal 4:28 (Csia)

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. március 6.

12036Krisztus „tejéből” azaz jóságából való részesesedés tesz képessé bennünket, hogy meghalljuk az Úr titkait és szellemi frissességet éljünk át megtérésünk után is. Ő arra a helyre akar állítani bennünket, ahol megértjük kiváltságainkat, majd döntés elő állít, hogy így megmaradjunk jóságában. Ezt egy szellemi momentumnak lehet tekinteni. Ekkor dől el, hogy hiszünk-e Isten igéjének természetfölötti képességében."Ízlés és tudás szépségére taníts engem; mert hiszek parancsaidban. "Zsolt 119:66 (Kecskemethy)

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. március 11.

12035Az egyház egy szellemi konfliktusban van, szinte élet-halál harcban áll az ígéret földjének elfoglalásáért. A hívők közül sokan azt gondolják, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is történik. A tejjel-mézzel folyó föld megszemlélése után, a kémek jelentették, hogy a föld valóban jó és kívánatos, de azt elfoglalni csak harc árán lehetséges. Ezek a hírek megosztották Izraelt, ahogyan hasonló nehézséget látunk a mai Egyházban is. Mi azonban álljunk Józsué, Káleb, oldalán, a szellemi emberek oldalán. „…olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák…és az ő szemeikben is olyanok voltunk.” (4Móz 13:34).

 

 

Nochta Pál, Ózd, 2012. március 12.

12034Egyénileg és testületileg is csak akkor leszünk képesek elfoglalni az ígéret földjét, ha a prófétai látás, vagyis a mennyei valóság nem rajtunk kívül, hanem bennünk él. Bálám esete is jól mutatja, hogy akiknek Isten prófétai látást ad, de az idővel nem válik a részükké, komoly következményekkel jár sorsukra nézve. Ezért engednünk kell a bennünk lévő kenet tanításának, hogy a kijelentések befogadása révén látást kapjunk ígéreteinkről. „Akkor elkezdte az ő példázó beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.” 4 Móz 24:3-4

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. március 17.

12032Üzenet a megbotránkozás témáját folytatja. Ez a kérdéskör különösen fontos egy posztmodern, humanista világban. Urunk "igazságos botrányának" célja volt rámutatni a hazugságokra, amely a kor vallásának részét képezték. Üdvözítő ahelyett, hogy elfogadottságot keresett volna az egyházi vezetőktől, naponkénti küldetését képezte, hogy megnyissa az Istenkeresők szemét. „Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának neki: Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.” Máté 15:12-14

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. március 17.

12033A tejről szóló tanítássorozat utolsó részében a hitélet nagy kihívásáról lesz szó, a bűnre csábításról. A Szentírás tanúsága alapján jelenünkben a megbotránkozás, igazságaitól való elszakadás és a hitehagyás folyamata lesz látható. Utolsó egyháztörténelmi üdvrendben a konkoly példázatában -királyság fiain kívül-, két gonosz rétegről olvashatunk. A törvényen kívüliek és sokakat megbotránkoztatóan cselekvők. Ekkor többen „bedobják a törülközőt” az igaz és a képmutató (hamis prófétai) egyház közt kiélesedő konfliktusok miatt. „Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat és mindazokat, akik gonoszságot (törvénytelenség) cselekszenek.” Máté 13:41

 

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2012. március 20.

12031Jézus Krisztus beszédeinek élére Isten királyságának alaptörvénye: a "Hegyi Beszéd" került. A Hegyi Beszédet olvasva, egyre többen rádöbbennek annak nem is sejtett kincseire. Bár tudjuk, hogy Krisztus misztériuma messze meghaladja emberi értelmünket, legfőbb vágyunk mégis az, hogy Jézus tanítása bevilágítsa és átváltoztassa jelen életünkben gondolkodásunkat. Az idők folyamán bizonyítottan, minden kor és kultúra embere számára Isten királyságának kimeríthetetlen gazdagságú alapokmányának tekinthető.

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 14.

12044Az egyház szellemi konfliktusban áll az ígéret földjének birtokbavétele miatt. A gonoszság nagy koncentrációt hajt végre veszélyeztetett területei mentén. Egyértelműen szeretnénk megérteni, mi áll az egyház megdicsőülése és megszentelődése előtt, ehhez pedig először azt kell megállapítanunk, kik vagyunk Krisztusban. Ebben segítségünkre van Jézus Krisztus nevének szerepe és felhatalmazó ereje.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 21.

12043Názáreti Jézus Krisztus neve aktív fegyver harcunkban Sátán munkája ellen. Az újszövetségi papságnak Urunk nevébe belehelyezett hatalomból táplálkozó élet adja hitelességét. Törvényes tulajdonosait felhatalmazza arra, hogy a megváltás szellemi örökségéből részesülhessenek. Így az ősegyházban mindent a Názáreti Jézus Krisztus nevében cselekedtek. Ettől a transzcendens valóságtól soha sem szabad kiüresednünk, mert az Isten királyságába a név jelenti a belépőkártyánkat és egyben győzelmünk záloga is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 29.

12042Krisztus természetét és áldását nem lehet pusztán akarati erővel megszerezni. A hívő ember számára csak a Melkhisedeki papságban van lehetősége sikeres keresztényként élnie. Az Ő főpapi tisztsége hozta be a fizikai és szellemi életünkre a prosperálást, mert kiválósága (erénye) áldást hordoz és közvetít. Tudatosítanunk kell, hogy az Ő vele való kapcsolatunk során a jövendő világ javai transzferálódnak. „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonba vett (szerzett) nép vagytok, hogy így annak kiváló (erényeit) dolgait hirdessétek, aki a sötétségből titeket elhívott az Ő csodálatos fényébe.” Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. május 5.

12054Mielőtt Jézus Krisztus visszajönne, a hívőknek nagy serege kel fel azzal az Istenképűséggel és hatalommal, amely az övék. Az eklézsiának olyan evangélium (győzelmi hír) adatott a földi szféránkban, amit addig még nem fedeztünk fel teljességében. Érintőlegesen ugyan megértést kaptunk e hatalomból, de jogaink érvényesítését kevésbé tudatosan használjuk. Nemsokára tudni fogják a keresztények, mik az övék, és meg fogják tenni mindazt, amit Isten eltervezett számukra. „Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek, kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt (segítségére siet a harcban) az imádkozásokban, én értem Isten előtt.” Róm 15:29-30

 

 

Nochta Pál, Maranatha gyülekezet - Ózd, 2012. május 13.

12053Egyház jelenében új korszak jött el. Isten megrázza egyházát az egész Földön, hogy külön válassza bennünk a szent dolgokat közönségesektől, a mennyei dolgokat hústesti természet dolgaitól. Elindult egy óriási átrendeződés, megrázás. Az átrendeződés először mindig a láthatatlan világban történik meg és csak ez után jelenik meg a látható világban. Azokat, akik most nem járnak Istennel, mindez váratlanul fogja érni, ezért az Úr ma olyan embereket keres, akik minőségi időt töltenek az ő jelenlétében és készek befogadni a mennyei látást, hogy ez által képessé váljanak Isten akaratának megértésére és a Szent Szellemtől inspirált közbenjárásra. A kérdés az, hogy mi engedünk e Isten hívásának."A "még egyszer " pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását..."Zsid.12:27a

 

 

Tóth Lajos, Marantha gyülekezet, Ózd, 2012. május 13.

12053A tanítás témája: miként jön létre a menny és az emberi szellem közötti együttműködés, hogyan tudnak progresszív változást létrehozni a menyből származó szellemi javak, áldások. Ebben a folyamatban reorganizálódik a magasság a földel és Krisztusból való részesülés egyre nagyobb mértékben elkezdődik. Pál apostol szerint ebben a folyamatban az eklézsia számára mennyei titokok lelepleződnek és ún. "kapuk & ajtók" nyittatnak meg. „Megismertette velünk akaratának titkát az Ő jótetszése szerint, amelyet elhatározott előre, az időszak(asz)ok teljességének rendjére nézve, hogy egy főben egyesítse a mindenséget, a Krisztusban, az egeken lévőket és a földön valókat.” Ef 1:9-10 Vida

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. május 28.

12051Az ég és a föld amikor összeér szívünkben, a királyság elkezd uralmat venni bennünk, rajtunk és általunk. Jóel próféta könyvében találjuk azt, hogy az aratás feltétele a korai és kései eső. Hisszük, hogy a végkorszak közeledtével a kompenzáció folyamatának hatása úgy esik ránk, mint eső a földre. A kései és korai eső azért jön egyszerre, hogy az egyházban felgyorsítsa a folyamatokat, annak összes csodálatos következményével együtt. Nemcsak a konkoly, hanem a búza beérése is most zajlik, amely reményteli vízióval tölti el a hívőket. „Esőt adok a ti földetekre alkalmas időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat."V Móz. 15:14

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. június 2.

12066Atyánk célja öröktől fogva az, hogy jó akarata földi létünkben belépjen. Mindez az emberi szellemen keresztül történik, és mennyei életet hoz létre bennünk. Hit által elkezdjük látni a szellemi jövő valóságait, amelynek hatására átformálódunk. Ez a manifesztáció kijelentés alapú és átörökítésre törekszik. „És atyja legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait.” Rm.4:12

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. június 9.

12065Keresztény életünkben adódnak olyan korszakok, melyben terveink meghiúsulni látszanak, mint Izrael életében Refidimnél. Szellemi siker abban áll, hogy a kihívásokban, kísértésekben a hívő bele tudjon látni Atyánk ígéreteibe, a láthatatlan isteni valóságba. Minél többet fog fel szívünk ebből, annál alkalmasabbakká válunk a láthatatlan dolgokra való rendszeres átlátásra. Szellemi útjelzőként és egyben mintaként szemléljük az ígéretek megvalósulását Józsué szolgálatában. Nochta Pál bátorító és egyben figyelmeztető utószavával. „Részestársai lettünk Krisztusnak, ha ugyan a kezdeti bizalmi alapon mindvégig szilárdan megmaradunk (kitartunk). Mert amikor ezt mondják: ma, ha az ő hangját halljátok, nehogy megkeményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor. (Refidimben)”Zsid. 3:13-14 Vida

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. június 16.

12064A bibliai hallás egy spirituális esemény, amely során az ember szívében Isten szava létrehozza a hitet. A hit munkájának egy pályáját kell bejárnia. El kell jutni a szívben egy ún. belső hallásra, amely autentikus Atyaképet vagy bizonyságokat, dolgokat hoz létre. Természetfölötti megtapasztalás látása, megtapasztalása egyáltalán nem garancia a valóságos hitre jutásra. Feltételként szükséges egy nyitottság a bűnös szokásrendszerek, világnézetek, okoskodások, énképek, megváltoztatására. „Ahol atyáitok próbára tettek engem és megkísértettek, bár látták az én munkáimat...mert mi is vettük az örömüzenetet, mint azok, de azoknak nem használt a hallott szó, mert nem vegyítették hittel azok, akik hallgatták..” Zsid 3:9; 4:2 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. június 24.

12062Józsuét a negyven éves pusztai vándorlása közben, (kb. 2000 egymást követő szombaton) „manna eső” csodajele emlékeztette a szombati pihenés céljára, a természetfeletti ellátásában való hitre. Ő tisztában volt szolgálati sikerének két komponensével: szellemi nyugalommal és a fölülről való bölcsesség transzcendens szerepével. Akik ezt megragadják, azoknak a menny előíze lesz megtapasztalható. Ugyanis Isten nyugodalma beemel bennünket az Atya jelenlétébe és behozza fizikai és szellemi életünkre a beteljesedést, prosperitást. „És monda az Úr Mózesnek: Íme én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem?” 2Móz 16:4

 

 

A siker titka 1.

A siker titka 2.

Váradi Norbert, Ózd, Marantha gyülekezet, 2012. június 24.

12063Eklézsiában egy sajátos progresszív tényezőt látunk, ún. szellemi elaléltságot. Ennek következményeként Isten királyságának horderejű faktora ködben marad, és sokaknál értékesebbnek tünik a megrekedt vallás vagy a jelenvaló világkorszak adta hedonizmus. Amikor egyre jobban keresed, foglalkozol a királyság eljövendő új korszakával, több felismerésed lesz annak lényegéből, céljaiból. Az ember mindig abból veszi az erőt, reményt amire néz. Ha erre a világra vagy a vallásra nézel, akkor nem jöhet létre az új korszak benned, általad. „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: íme, itt, vagy: íme amott van, mert az Isten országa tibennetek van.” Luk 17:21

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. június 30.

12061Szent Szellem ígérete szerint az utolsó időkben különösen megnő a jelentősége annak, hogy egy keresztény hogyan készül fel Isten jelenlétének küszöbön álló nagy és egyben végső megjelenésére. Ennek a hátterében annak kell állnia, hogy a korszakváltásoknak mindig van egy szellemi miliője, amelyet azok tudnak felismerni, akik a szívben kinyilatkoztatott előrelátásban mozognak. Amikor egy üdvtörténeti korszak lezáruló félben van, egy másik pedig már kibontakozni látszik, a láthatatlan világban átrendeződések játszónak le. Mindez Isten királyságának feltárulkozása miatt van. Vajon Mi ezt felismerjük? „Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek.” Hós 10:12

 

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2012. július 14.

12073

 

 

 

 

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. július 21.

12072Teremtéskor az ember volt Isten képe és képviselője a földön, uralmi jogot gyakorolva mindenek felett. A bűnbeesés katasztrófájának egyik oka az volt, Ádám elmulasztotta gyakorolni identitását, azaz a hatalmát. Istennek az a szándéka, hogy olyan képmásai kormányozzanak a föld fölött, akik megértik mit jelent Isten tekintélye alatt élni. A jó hír: a királyság eljött és létezik, ami nem statikus, hanem dinamikus, mennyei autoritást felmutatva! „…sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Sok fordítás szerint: „...királyként uralkodunk az életben Jézus Krisztus által...” (Róma 5:17b)

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. július 28.

12071Van olyan hatalmunk Krisztusban, amit lehet, hogy soha sem tapasztaltunk még meg? Ő nemcsak a trónját osztotta meg velünk, hanem a hatalmát is. Szükséges beépíteni ezeket az igazságokat életünkbe azáltal, hogy elmélkedünk és tápláljuk szellemünket rajtuk, amíg hitünk részévé nem válnak. Ahogy felfedezzük, mit tanít Isten Igéje a hívők hatalmáról, életünk gyökeresen meg fog változni. „A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban.” Zsid. 1:3

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2012. augusztus 4.

11081Pál, a rómaiakhoz írt levelében a szellemi élet igazságosságának elsajátítására tette a hangsúlyt. Isten saját igazságát adja ingyen ajándékként a Krisztusban való hit által. Ez bár ajándék és ingyen aktivizálódik, de mégis az odaszánás tekintetében nagy árat követel. Ezt nevezzük a Szellem szerinti életvezetésnek, amely a királyságban való hiteles életet eredményezi. Ekkor a hívő Isten előtt legitim helyzetéből vezeti sorsát. Az újszövetség a keresztényeknek jobb és új helyzetet kínál, de ugyanakkor Istenfélő életstílust is követel. „Mert az élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.” Róm 8:2

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 1.

12094Az újjászületésünk után elindultunk a megszentelődés útján, az által, hogy odaszántuk magunkat Istennek és az ő tanítványaiként kezdünk élni ezen a Földön. Ugyanakkor a megszentelődésünket nem az odaszánásunk eredményezi, hanem ez a Szent Szellem munkája bennünk. Mi odaszánjuk magunkat Istennek, a Szent Szellem pedig elvégzi bennünk a megszentelődést, életünk minden területén. Isten célja az, hogy mindenben Krisztushoz hasonlóvá. A szentség nem csupán erkölcsi kategória, hanem ennél sokkal több. A szentség, nem más, mint maga az Úr, Ő a mi szentségünk."Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul." 1Korintus 1,30


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 10.

12094A tanítássorozat célja, bevezetni bennünket Atyánk mindent felülmúló személyes tervének megismerésébe, amely nem más: mint, a bennünk való gyönyörködése. A keresztény élet lényege az, hogy az ingyen ajándékba kapott kegyelmet meg tudjuk érteni, majd megragadni. Ez egy mennyei felhatalmazás, ami képessé tesz minket arra, hogy felülemelkedjünk a természetes képességeinken. Szent Szellem mindenható erejéből megnyilvánuló karizmák is a kegyelemből adatnak a szellemi javaink elősegítése érdekébe, miként József pátriárkánál. „De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az Ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21

 

 

 

1: Kedveltség megértése

 2: Kedveltség hatásai

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 15.

12093Az üzenet segítség a hanyatlásba jutott, de korábban már hitbeli megtapasztalásokat szerzett keresztények részére. Ekkor a válság egyik oka lehet a kegyelem trónjából való részesedés hiánya. Jézus főpapságának ereje alkalmas arra, hogy tisztulást szerezzen a bűntől és megerősítse hitünket a kegyesség áldásaira vonatkozóan. Atyánk irányunkban kész átadni kegyelmét, támogatását és erejét. „Járuljunk hát a szabad szólás bátorságával a kegyelem trónjához, hogy könyörületet, és kegyelmet találjunk kellő időben jövő segítségül.”Zsid.4.16 Csia

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 22.

12092Amikor Ádám vétkezett, vére azonnal beszennyezett lett és így a genetikai felmenőit átalakította erkölcsi és szellemi vonatkozásokban egyaránt. A kegyelem természetfölötti valósága mennyei változást generál természetünkben, amely által válunk Krisztusivá és egyedivé. Növekedésünkben felismerjük, hogy Jézus vére megtisztít minket bűneinkből, megértjük melyek a hit általi megigazulás egyedüliségei. Kérdés viszont az, fel tudjuk-e fogni annak jelentőségét, hogy Atyánk DNS –ét a kegyelem örökíti attribútumain keresztül? „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” 2Pét 1:4

 

 

1. rész

2. rész

Isten kedvencei IV. rész –
Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 29.

12091A kedveltség meghatározására több variáns közül általában így hangzik: "a meg nem érdemelt jóindulat, amely Isten ajándéka." Ez a meghatározás azonban kissé hiányos, mert nem csatlakozik a kegyelem sokszínű áldásaihoz, ami a Krisztusban átvehető javak összessége. Az isteni kedveltség alatt nem pusztán egy egyszeri ajándékot kell értenünk, nem statikus, hanem ma is dinamikus és reményteli tevékenység. Szükséges megértenünk, hogy az Ő kegyelméhez való kapcsolódásunk nem csak az újjászületés lehetősége, hanem egyúttal földi létünk boldogulásához szükséges természetfölötti erőből való részesedésünk is. „És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek Ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol Ő volt, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.” Márk 2:4

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 6.

12106A kegyelem és hit munkája révén az olvasott bibliai szöveg megérinti az ember szívét. Először sok esetben csak az értelmünkbe kerül, majd be/elfogadása által megértjük a hallottakat. Isten beszéde közvetíti a kegyelem természetfölötti képességét, amely először belső valósággá válik, majd felül tud kerekedni bűnön, betegségen, szegénységen, reménytelenségen és minden más problémákon is. A valódi hitet mindig a jövőbe vetett reménység képes dinamizálni. Ez tudja megtartani a nehéz időkben is az embert elhívása betöltésében. „Aki által (Krisztus) a hit révén hozzáférhetünk ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk és dicsekszünk az Isten fiai dicsőségének reményében. Róm. 5:2 Soos

 

 

Nochta Pál, Soproni baptista gyülekezet, 2012. október 7.

12105Atyánk közölte minden szellemi áldását részünkre Krisztusban, aki pedig a jövendő javak főpapja lett (Efézus 1,3; Zsidó 9,11). Ahhoz, hogy ezeket a szellemi javakat át tudjuk venni, a főpapunkhoz vagyis Krisztushoz szükséges kapcsolódnunk. A János 4,46-54-ben olvasható történetből a Szent Szellem megmutatja nekünk azt a módot, ahogy Krisztushoz járulhatunk és átvehetjük tőle ezeket a számunkra elkészített javakat. Fontos azonban, hogy ezt a tanítást ne módszerként alkalmazzuk, hanem arra figyeljünk, hogy mi az, amit ebből a Szent Szellem hangsúlyossá szeretne tenni. „Jézus azt felelte néki: Menj! A te fiad él! S az hitt a Jézus szavának. Elment.” Ján 4:50

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 13.

12104A hit kitartása segít át bennünket az élet adta válságokon a válasz megtapasztalásáig. A hit összekapcsolja a bevetett mag üzenetét szívünkbe és realizálja a természetfeletti dolgokat, amelyeket szívünk szemeivel látunk. Hittel kell megkapaszkodnunk Isten szavába (mag) és ígéreteibe, még akkor is, amikor minden körülményünk arról próbál meggyőzni, vesztes helyzetben vagyunk. „Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget! Hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették az örömhírt, mint azoknak. De nekik nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem fogadták el, és nem hittek neki.”(megj. Kivéve Józsué & Káleb) Zsid. 4:1-2

 

 

1. rész

2. rész


Nochta Pál, Őrbottyán, 2012. október 20.

12102A lelkünknek ki kell szakadnia ebből a látható világból ahhoz, hogy az Urat követve részesülhessünk azokból a kincsekből, melyeket Isten számunkra készített. El kell szakadnunk attól, ami elválaszt minket az Úrtól, mert ha a szívünkben Jézus mellett másnak is helyet adunk, akkor bálványimádásba kerülünk. A gazdag ifjúnak a vagyon szeretete volt a szívében az ami elválasztotta őt Istentől, ezért akart neki Jézus segíteni, hogy a bizonytalan gazdagságból átkerülhessen a valódi, mennyei gazdagságba. Nekünk nem szabad erre a babiloni rendszerre építeni az életünket, mert ez a rendszer eleve pusztulásra van ítélve. Akik Jézus földi itt létekor hallgattak és ráépítkeztek a prófétai szóra, azok megmenekültek akkor is, amikor időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet.

 

 

Nochta Pál, Őrbottyán, 2012. október 21.

12103Saját erőnkből képtelenek vagyunk megtenni azt amit Jézus kér tőlünk, így volt ezzel a gazdag ifjú is, ezért kellett volna továbbra is Jézus közelében maradnia, hogy az ő jelenlétében töltött idő alatt képességet nyerjen az engedelmességre. Nekünk sem szabad elfutnunk Isten jelenlétéből, hanem a közelében kell maradnunk, hogy a hatása alá kerülve erőt nyerjünk a Szent Szellemtől Krisztus követésére, amely az új ember számára egyáltalán nem nehéz. Isten királyságába nehéz, sőt lehetetlen bejutni, de csak addig, amíg a gazdag ifjúhoz hasonlóan ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek elválasztanak minket Krisztustól. Azonban ha követjük az Urat és nem a látható világban, hanem a láthatatlanban építkezünk, úgy hogy megtartjuk az ő igéjét, akkor minden időben meg fogjuk tapasztalni Isten királyságának a gazdagságát, már itt a Földön is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 27.

12101Globális növekedés lassulásában a legnagyobb kockázatot az európai adósságválság megoldatlansága, csődkockázat és a pénzügyi problémák egyre több országra történő átterjedése jelenti. Az Ó- és Újszövetségben egyaránt, aki valamit is tett Isten céljainak megvalósulásaiért, megtapasztalta az Ő kedveltségének bőséges kiáradását. Nem azért jön Isten kedveltsége és jóakarata az életedre, mert megérdemled, hanem azért, mert Jézus megszerezte és kifizette Golgotán az árat érte. „Képes pedig Isten arra, hogy minden kegyelmét kiárassza belétek, azért, hogy mindenben, mindenkor, minden (tekintetben) elégségetek legyen, bőven teljék minden jótettre.” 2Kor 9:8 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 3.

12111Kegyelem bőségét Isten azzal a céllal adja, hogy megismertesse kedveltségének bizonyítékát. Az lesz sikeres keresztény ember, aki ismeri a kegyelem bőségét, megtanulta, hogy hogyan tud ebből hit által állandóan átvenni, meríteni, és másokat is képes erre megtanítani. Vannak ugyan nagyon különleges megjelenési módjai is kegyelmének, de egy keresztény nem engedheti meg, hogy ezekre vágyakozzon csak. Nekünk kegyelmének abból a formájából kell élnünk, amely az Ő Igéjéből jelentetik ki, mégpedig folyamatosan. Mi megtartjuk és bevesszük a kegyelem beszédét, Ő pedig kinyilvánítja magát növekedő tendenciában részünkre. „Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” 2Pét 3:18

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. november 10.

12112Atyánk azért küldte el Szellemét, hogy ne legyünk pásztorlás nélkül. Szent Szellem egy ugyanolyan valóságos személy, mint Jézus Krisztus és kész pásztorolni, vigasztalni az Atya gyermekeit. Jézus azt ígérte, hogy a Szent Szellemmel való kapcsolat teljesen és végképp elveszi, visszaszorítja az elutasítottság, magányosság, keserűség, érzését. "Ezeket szóltam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen és a ti örömötök teljes legyen." Szent Szellemmel betöltött keresztényeknek nem szabadna azonosulniuk a szomorúság bezárt falai közötti állapotukkal. Amikor Jézus prédikált, az Igét prédikálta, ami arra „rendeltetett”, hogy bevigye őket a vígsztalás földjére. „Puszta földön találta őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét.”5Móz 32:10

 

 

Berki Csaba, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12116Sokszor azt gondoljuk, akkor vallunk kudarcot, amikor elveszítjük kialakított tulajdonságainkat, megszerzett materiális dolgainak. Úgy képzeljük, ha mindezeket birtokoljuk, akkor győzedelmeskedtünk hitünkben. A győzelem feltétele az isteni élet szerepének megértése. Krisztusnak közbe kell lépnie a győzelmünk érdekében. A győzelem nem azt jelenti csupán, hogy megváltozunk bizonyos tulajdonságainkban, hanem azt, megváltoztatjuk teljes sorsunkat, életünket, lelkünket a megváltás győzelme által. A megigazulás ennek a tökéletes útját készítette elő számunkra, ami képessé tesz minket arra, hogy úgy éljünk itt a földön, ahogy Ő is élt. "Jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije.” Ján 14:30b

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12113A hívő emberben az Istenkeresés útján jön létre a kegyelem valóságos profitja. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetben egy nagyon fontos szempontból látjuk Krisztus kegyelmének áldásait. Az ószövetségi szentély szolgálat csak „árnyék”, nem pedig a mostani szolgálat valódi jellegét (pragmáit), lehetőségeit tükröző „kép” volt. Bár rámutat Isten törvényének erejére, és arra is, hogy Isten nem vállal közösséget a bűnnel, ugyanakkor előremutat (képeket közvetít) Krisztus teljesebb és tökéletesebb mennyei szolgálatára. A régi szövetségek is hordoztak kegyelmet, mert az igaz Istenkeresés tartalma kegyelmet hordoz és közvetít. Az újszövetség kijelentésének titka az, hogy Isten már kezdeményezett, létrehozta a szellemi sikereinket, és a hit ehhez kapcsolódik, majd elfogadja mindezt.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12114Keresztényektől elvárás Isten Igéje által, hogy kegyelemben járjanak. Ez elvárás, és nem javaslat. Nagyon nehéz járni olyasmiben, amiről nem tudjuk igazából, hogy mi is az. Krisztus alázatában járni azt jelenti, hogy eléggé respektálod Istent ahhoz, hogy megszeretnéd tenni mindazt, amit Ő mondott. Az alázat által fog tudni növekedni a kegyelem életünkre vonatkozóan. (Jak.4:6) Ha megértjük, hogy miről szól Krisztus alázata, hogyan éljünk és járjunk ebben, akkor a Szentírás szerint (Jak.4:7)az alázat segíteni fog minket abban, hogy megszabaduljunk a gonosz minden munkájától. Sokszor az alázat hiánya miatt nincs erő életünkben arra, hogy szembenézzük a gonosszal.

 

 

Oláh István, Aratás gyülekezet, 2012. november 24.

12115Salamon király megértést kapott Isten nagyságáról, ezért tudta, hogy ezt a nagyságot semmilyen emberi projekt nem tudja utol érni vagy helyettesíteni. Nincs olyan épület, amely befogadhatná Isten nagyságát, sőt, azt még az egek egei sem képesek befogadni, mert Isten, önmagában létező. Ez a hatalmas Isten mégis az emberben akar lakozást venni, mi vagyunk az Ő temploma. Salamon nem csak Isten nagyságáról, hanem irántunk való kegyelméről is kinyilatkoztatást kapott. Ezért ahogy Dávid Krisztust, úgy Salamon pedig az egyházat jelképezi, az egyházat, amelyben Isten lakik, és amely iránt nagy az ő kegyelme. Annak vagyunk a kedvencei, akit sem ez a fizikai világ, sem az egek egei nem képesek befogadni, ugyanakkor a hatalmas Isten mégis bennünk, újjászületett hívőkben lakik.

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. december 15.

121200Isten Szellemmével való közösség a kereszténységünk alapja. Csak a Szent Szellem által vagyunk képesek közösséget megélni az Atyával és a fiával. A karizmatikus élet perspektívái abban állnak, hogy az emberi képességet felhasználja Isten szelleme arra, hogy általuk folyamatosan kijelentse Krisztus dicsőségét, majd így vagyunk képesek az általa vezérelt spirituális életet élni. Az újjászületés után, ha nem keressük a szellemünk szerepét vagy funkcióit, akkor soha nem szabadulunk föl a Szent Szellemmel való közösségre és vezetésre, annak dacára sem, hogy volt részünk természetfölötti megtapasztalásokban..„Ők pedig engedetlenek voltak és megszomorították szentségének Szellemét, és Ő ellenségükké lett, hadakozott ellenük.” Ézs. 63:10

 

 

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2012. december 22.

12121Végidőkben az emberek sokszor félreértelmezik a hitet. A biblia többféle hitről beszél, ezért nekünk szükséges szétválasztani magunkban a hit különböző fajtáit. A hit nem csak bizalom Istenben, hanem engedelmesség is, amivel bizonyítod, hogy hiszel Benne. Mi rábízzuk magunkat az Ő hűségére, hogy tervét véghezvigye. Minden alkalommal, amikor a hit engedelmességével imádkozol, rábízod magad Isten hűségére, hogy Ő működésbe lépjen. A tanítás bibliai nézőpontból és megtapasztalt igazságokból fogja ezt megmutatni nekünk.