Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 5.

13014A jelenlegi egyházkorszakban kevesen ébrednek rá a láthatatlan Királyság értékeire, illetve annak perspektíváira. Istennek hosszú távú célja az, hogy a mennyet és a Földet egybeszerkessze. Nagy kihívás az ember számára megérinteni és megtapasztalni ezt a láthatatlan mennyei valóságot. Azt a témát feszegetjük, hogyan gyakorolhat változást a Atyánk uralma természetünkre és miként tud tartós hatást fenntartani hívő életvitelünkben. „Monda pedig nekik: Mikor imádkoztok, [ezt] mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is.” Luk. 11:2

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 12.

13013Világunk központi tényezője az Atya és a Fiú kapcsolata. Univerzumunk az Atya és a Fiú kapcsolatából jött létre, és ez a közösség tartja fönn. Isten Szelleme kész ismeretet kialakítani szívünkben az Atyával és fiával, Krisztussal. Ez egy olyan fontos terület, ahol folyamatosan megújulásra, megerősödésre van szükségünk. Ha egy keresztényben az Atya tulajdonságai nem tudnak megjelenni, nem igazán nevezhetjük tanítványnak. A tanítványság természetfeletti ereje csak akkor lesz lehetséges, akkor fog megvalósulni az egyházban, ha visszatér az isteni Atyaságba a kereszténység. „Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” Ján. 2:17

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 19.

13012A kárhoztatás szellemi ereje úgy befedheti a belső ember karakterét, hogy nem hisszük el, az Atya jelenlétében meg tudunk állni. Ez hozza létre azt is, hogy egyre inkább a saját teljesítményünkre vagy pótcselekvésre alapozzuk hitéletünket, s nem az Atya irgalmasságára. Ő célja a fián keresztül az, bennünk szeretne közösségben élni és jelenlétét közvetíteni. Bár nem leszünk soha azonosak Ő hozzá, de hasonlóak viszont igen. „Hiszen a holtaknak is azért hirdettetett az örömüzenet, hogy ha a hús emberi életsorban ítéletre juttatta is őket, de a Szellem isteni színvonalon életre keltse őket.” 1Pét 4:6 Az legyen az életcélunk, hogy egyszerűen Benne maradjunk, majd egyre jobban megismerjük Őt.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 27.

13011Az újjászületéskor Isten atyánk lesz, és ez jogosít fel bennünket arra, hogy az Istent úgy szólítsuk, hogy ’Mi Atyánk’. Az Atyaság átvételéhez vagy megértéséhez a Fiú magatartása adja a kulcsokat. Krisztus atyjától ösztönözve egy alacsonyabb életminőségű világba jött el, és engesztelő áldozatot mutatott be az egész emberi fajért. Az az indulat vezérelte atyjától, hogy Ádám bukásának helyreállítása által újra fiakat (képmásokat, karaktereket) hozzon létre. Atya így hozta létre a privilégiumokat az újjászületett ember szánára. „Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte.” Fil 2:5

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 2.

13025A megváltásnak fő célja, hogy bevezessen bennünket az atyaság megértésébe. Ebből a szeretetből való részesedés hozza létre megvalósulását az Isten és ember közötti egységnek. Atyaságból való elszakadás óriási károkat okoz a személyiségben. Mózes sasként szimbolizálja szeretet kapcsolatát Izrael és az Atya között. „Tőle romlott meg, „nem fiai s rajtuk van ez folt gyanánt!) egy fonák és facsaros nemzedék. Hát ezzel kellett fizetnetek az Úrnak, te hitetlen, nem-bölcs nép? Hát nem atyád és tulajdonosod ő neked, aki alkotott és alapított téged. Sivatag földön találta őt és süvöltő pusztaság kietlenében. Felkarolta őt, gondjaiba vette, őrizte őt, mint a szeme fényét. Mint sas őrködik fészkén, ül fiókái felett; kiterjeszti szárnyait, felveszi, evező tollán hordozza..” 5Móz 32:5-6;10

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 9.

13023Az újjászületés azt is jelenti, Isten Atyánk lesz és részesedünk karakteréből. Szellemünk (templomunk) által van közeledésünk az Atyához, aki Szellem. Ez a keret határozza meg szellemi életünket és céljainkat. Krisztus ezt új időszaknak hívja: pl. „ama napon”. Ma a Szent Szellem korszakában élünk, Ő jelenti ki Krisztust és az Atyát belső emberünkön keresztül. Atyaság éppannyira megjelenik abban, aki, mint amire képes lehet. „Hiszen az Atya maga is kedvét leli (vonzódik) bennetek, mert ti is kedveltek engem, és elhittétek, hogy én Istentől jöttem ki.”Jn 16:27

 

 

 

1. rész

2. rész

 

Nochta Pál, Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezete, 2013. február 10.

13024Mindannyiunk életében vannak kihívások, hiszen Isten akarata az, hogy harcok által elfoglaljuk az ígéret földjét. A harcok során le kell győznünk azokat az óriásokat, akik ellenünk jönnek, hogy megakadályozzanak bennünket a győzelem elérésében. Mit jelentenek az óriások az életünkben? Hogyan tudunk fölöttük győzni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben az igehirdetésben.

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. február 16.

13022Az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését, (Rom.8:19) de Isten fiainak az Atyaság Szellemét kell tovább adniuk ahhoz, hogy változások induljanak el először az egyházban, majd a világban is. Vannak olyan bűnök, amelyek megakadályozhatnak bennünket abban, hogy átvegyük az Úr emberein keresztül felénk áradó áldásokat. Az egyik ilyen bűn a korrupció, amely akkor jöhet létre a szívünkben, ha az Atya szeretete helyett a világ szeretetét választjuk. A Bibliában több olyan személyről is olvashatunk, aki korrupt jelleme miatt nem tudta átvenni az atyaságot, ugyanakkor pozitív példákat is találunk a Bibliában, akik tiszta szívvel és egyenes jellemmel rendelkeztek, ezért át is tudták venni az Istentől számukra elkészített szolgálatukat a mentorálás következtében.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 23.

13021Atyaság célja, hogy már most a világban Mennyet és a Földet egybekösse. Ez az egybekötés akkor fog megvalósulni, ha visszatér az Atyaság autoritásába az egyház. Belső szellemi paradigmaváltozás nélkül, külső változás nem fog történni. Nélkülözhetetlen az Isten atyai szívének hozzáállása gyermekeihez, de a mélységes megbánás (megtérés) elengedhetetlen az Atyával való kapcsolat helyreállításában. Amikor átvesszük a bűnbocsánatot Istentől, befejezzük az addigi életvitelt, majd Isten arcát keressük helyreállásunk érdekében. Az igazi álmokat az engedelmesség kivitelezi, máskülönben nem változnak tervekké, hanem csak szentimentális álmok maradnak. „Ő pedig így válaszolt: minden növényt, amelyet nem az égi Atyám ültetett, gyökerestül ki fognak tépni.” Máté 15:13

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13034Keresztelő János szolgálatának üzente az Atyaság volt. Illés Szellemének a munkája irányt szab szellemi növekedésünknek, amely egyben prófétai kenet a teljes helyreállító munkában. Szent Szellem Krisztust Úrrá teszi az életemben, Krisztus pedig elvezet az Atyához. Ez a menetelésünknek a váza, és ezek határozzák meg életünkben a fő szellemi célokat. Ebben segítségünkre van Illés Szellemének ereje, amely benne van a Krisztus Szellemében, így bennünk is. Kérdés az, mi felismerjük-e? „Jézus pedig válaszolt, ezt mondotta nekik: Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt” Máté 17:11

 

 

 

- 1. rész

- 2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13033Láthatatlan Atyánknak keresését az újszövetség feltételei szabják meg. Mózesi sátor minden részlete igaz és valóságos a mennyben. Ez egyben prófétai tanítás a mennyei dolgokról és az ahhoz való kapcsolódásunkról. A menny felé mutat, illetve túlnyúl a láthatóból a láthatatlanba. A templom lényege, eljutni Atyánk által kezdeményezett és elfogadott módon a frigyládának tetejéhez, azaz a kegyelem királyi trónjához. „Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma (szentélye) vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek, ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” 1Kor 3:16-17

 

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. március 23.

13032Az igazi imádók szellemben és igazságban imádják Istent, mondja Jézus. (Jn.4:23) Szellemben történik és való(igaz)ságban. Szellemben azt jelenti, hogy többé az Isten imádatában nem a helyszínek vagy külső formák fontosak, hanem ami az ember belsejében létrejött az újjászületéskor. Új teremtésünk nélkül nem tudunk személyes közösséget kialakítani Atyánkkal. Két okból kell Őt szellemben imádnunk: mert Ő Szellem, ill. vágyunk a valóság teljes megismerésére. A feltárulkozó realitást akarjuk, a fátyol alól kilépő igazságot.

- 1. rész

- 2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2013. március 30.

13031Szeretet a kijelentés üzenetét hordozza. Amikor a szellemi érettségről nyilatkozunk, akkor az Isten szeretetében való kijelentés átvételéről beszélünk. Isten szeretetében való járáskor olyan szintű kijelentést tudsz elérni, amikor már nem fókuszálsz önmegvalósításaidra. Ha folyamatosan kikerülsz a szeretet áradásából, akkor a szellemi életedet az élet „dolgai” alá rendeled. Isten szeretetének „dolgait” első helyre kell helyezned, hogy az Ő utánzói legyünk. „Legyetek annak okáért követői(utánzói) az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Ef. 5:1-2

 

 

Botos Zoltán, Aratás gyülekezet, 2013. április 6.

13043Időről-időre mindnyájan elbátortalanodunk vagy szkeptikussá válunk, aminek sokféle oka lehet, például az ellenünk használt elnyomás eredménye. Amikor a nehézségeid elviselhetetlennek tűnnek és fel akarod adni, valószínűleg szellemi elnyomás alá kerültél, mint Gedeon. Isten képesít minket arra, hogy megkülönböztessük a befolyások szellemi forrását egyházainkban vagy társadalmunkban. Ha tudjuk, hogy Isten ajánl és alapozott meg minket, akkor kivitelezi békességével szolgálatunkat és győzelmünket.„És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova - Salomnak, azaz: az Úr a béke.” Bír 6:24

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. április 13.

13044Üzenet témája arról szól, mit is jelent az Atya tűzben való megjelenése, hogyan kaphatjuk meg tüzét, hogyan lehetünk szellemben buzgók. A tűz Izrael gondolkodásában (népvándorlás és honfoglalás óta) az Atya jelenlétének tulajdonságai között szerepel. De amikor Izrael népe tűzre gondolt, kivétel nélkül eszébe jutott az öt különböző áldozat bemutatása is. Harmadszorra pedig Pünkösdkor lévő kettős tüzes lángok a Szent Szellem jelképévé is lettek. „Ő Szent Szellembe és tűzbe merít majd alá titeket!” Jn.3:11b

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. április 20.

13042Bár Krisztusban eljött Isten királysága és őbenne egybeszerkesztette a Mennyet és a Földet, viszont ezt az egybe szerkesztést az Úr tanítványainak demonstrálniuk kell az által, hogy Isten segítségével legyőzik az őket érő kihívásokat, próbákat és az ezek mögött álló óriásokat, vagyis a gonosz erőket. A győzelem realizálásához szellemi emberré kell válnunk, hogy ne legyünk „hústestiek”mint Káin, vagy pszichikai emberek, mint Ábel, akinek az áldozatát ugyan elfogadta Isten s így a hit egyik hőse lett, viszont mégis mártírként kellett meghalnia, ugyanis nem szakadt el testvérétől, aki gyűlölte őt.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. április 27.

13041Elkezdtük megnézni az új teremtés potenciálját, a leplezett kapacitást. Az újjászületésünkben Isten képességeihez vagyunk kapcsolva szellemünk által. Így Istentől kaptunk kvalitásokat. Ne mások szemén keresztül nézzük magunkat, mi az értékünk vagy célunk, hogy így ne tartsanak vissza attól, hogy „a vízen járjunk”. Mi teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy azok vagyunk, akiknek Isten mond minket. Engedelmeskedünk Istennek, hogy megtegyük azt, amit Isten megtett Ádámmal a bűneset előtt. „Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár a vízen, hogy Jézushoz menjen.” Máté 14:28-29

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 4.

13055Az ige világossága hozza működésbe a szellemi törvényeket, amelyeknek következményei itt a földön láthatóan nyilvánulnak meg. Azt kell világosan meglátnod amit Isten már elvégzett a mennyben és megígért a földön házasságod részére. Ezért tudnunk kell, mi lett az elérhető számunkra, hogy ezáltal a házasság sikeresen bevégezze küldetését. Mihelyt ráébredsz a mennyből miként vehetsz át, reménységet fogsz kapni elképzeléseid megvalósulását illetően. „Hallottunk a Felkent Jézusba vetett hitetekről és szeretetetekről az összes szentek iránt van, amely a reménység miatt költözött belétek, ami a mennyekben félretéve vár reátok. Az egész világban, úgy nálatok is gyümölcsöt terem és növekszik attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és az Isten kegyelmét igazán megismertétek.” Kol 1:5-6

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 11.

13054Atyánk gondoskodott mindenki számára ugyanarról a jóvátételről, ezáltal nincs előnye egyik családnak a másikkal szemben. Amikor a szentírás ígéretei az otthonok sikeréről életre kel és párosul hittel, akkor erő árad a mennyből, hogy létrehozza azt. De az ígéretek kijelentése tehetetlen hit nélkül. A kijelentés transzformációba megy át hit által és ez teszi verhetetlenné a családokat az élet konfliktusaiban. „Ha ilyen felelőssége van a férfinak az asszony iránt, nem éri meg megházasodni, mondták erre a tanítványai. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.” Mt.19:10

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 18.

13053Ahhoz, hogy megtegyük amire Isten elhívott és felszerelt bennünket, „új borra” van szükségünk a megkövesedett edényeinkbe. Ekkor demonstrálni fogja az eklézsia Isten erejét és tanúskodni fog, hogy a nemzetek képesek legyenek látni egy másik birodalom valóságát. Jézus szerint a friss bor belőlünk kiáradó „hit folyamait” hozza létre. „Volt pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fért. Mondta Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színig. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ján 2:6-8

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 25.

13052Az ember eredendő elhívása a transzcendens sáfársága. Az egyháznak hatalmat (sáfárságot) kell gyakorolnunk, mert Isten kormányát reprezentáljuk. Isten a sáfárságod által kifejeződik. Pál azt tanítja, a szellemi ember egy törékeny cserépedény, akinek feladata, mennyei erő által sáfárságban éljen. A gondviselés feladata előnyökért adatott, amelyek fenn vannak tartva számodra. Nem ahhoz vezet, amit te meg tudsz csinálni, ahhoz vezet, amit Ő tud megcsinálni. Ezt a feladatot a kárhoztatás bénítja, amely a legnagyobb szellemi betegség. „Jézus pedig felelvén, monda nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?” Márk 12:24

 

 

Tóth Lajos, Marantha Gyülekezet Ózd, 2013. május 26.

13051Jézus Krisztus azért jött el, hogy világosságra hozza királyi uralmát. Amikor az evangélium prédikálva van, festenie kell egy világos képet erről a birodalomról, ami még nem látható. Mi nem azokra nézünk, amik láthatók, hanem azokra, amik nem láthatók. Tehát az egyház benn van egy láthatatlan uralkodásban, és ebből kell előhozni az örökségünket, amely a világosság. „Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.” Kol 1:12-13

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. június 1.

13066Isten amikor megteremtette az embert, azt akarta, hogy az ember uralkodjon az egész Földön úgy, hogy ez az uralom az Éden kertből terjedjen szét és így kiszoruljon az Ördög a Földről. Ádám és Éva azonban már a kertben bűnbe esett, így az ember elveszítette az Istentől kapott pozícióját. Jézus viszont visszaszerezte ezt számunkra a megváltás művén keresztül. Amikor pedig újjászülettünk, akkor szellemben felültetett minket a Mennyekbe, ezért őáltala képesek vagyunk uralkodni a bűn fölött, már ebben az életben. Ez a prédikáció arról szól, hogy miként tud kiterjedni ez az uralkodás és miként tudjuk Isten ereje által kiszorítani az Ördögö életünkből.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 8.

13065Az üzenet első fele sáfárságunk elhívásának megértését veszi át. Az tud változást generálni, aki maga is megváltozott. Sáfárságunk célja: transzformáció. A szolgálat második felében pedig, a képviseletről lesz szó. Mi úgy teremtettünk, hogy Krisztus képet viseljük bensőnkben, ami Istenből jött az újjászületésünkkor. Pálnak sáfársága abban állt, hogy ebből kiindulva nyilvánosságra hozta Isten titkát, ami el volt rejtve. Isten titkának prognózisa mindent felülmúló. „A titkot, amely korszakokon és nemzedékeken át rejtve volt az emberek elől, most pedig láthatóvá vált az Ő szentjei számára, akiknek az Isten tudtára akarta adni, hogy milyen bőséges a nemzetek között e titok dicsősége, amely: Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége.” Kol. 1:27

 

 

- 1. rész

- 2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 15.

13064Természetünkből lévő magatartás és a sorsunkról alkotott képünk be van írva szívünkbe. Ez lehet negatív és pozitív is. Elhívásod célja, hogy hűséges sáfárjának kell lenned az Istentől beléd helyezett ajándékaidnak és képességeidnek. Isten helyezte ezeket beléd és a te képességeid tulajdonképpen határtalanok Krisztusban. A nagy probléma, amikor egy hívő szívének felfogóképessége inaktivitásban vagy elnyomás alatt áll. A 12 kém közül 10 sáskáknak látták magukat és ez hatással volt döntéseikre, mások sorsára és Mózesre. „Mert mondom nektek, hogy mindenki, akinek van, annak adni fognak, akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amije van.” Luk 19:26 „Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből jövő Szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott.” 1Kor 2:12

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2013. június 23.

13063Isten Fia kétséget kizáró módon tökéletesen elvégezte munkáját és lehetővé tette minden keresztény számára, hogy Isten akaratának megcselekvése útján győztes életet éljen és bejusson az Egek Istenének Királyságába. Jézus Krisztus azért jött, hogy a kegyelem erejével áttörje a halál uralmát. A megváltás által előre elkészített jó cselekedetekben járva, Isten akaratának megfelelő életet tudunk élni és a megszentelődés gyümölcsével meggazdagodva örök életet nyerünk. Földről való felemeltetésével mennyei pozícióba emelte az övéit. Akkor a mai egyház mégis miért szenved hiányt a győzelmekben? Miért nem tud sok keresztény a kegyelem erejében mozogni? Mi az oka, hogy a Jézus által már megszerzett mennyei pozíciót sokszor oly nehéz elfoglalni?

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 29.

13061Ez egy rövid helyzetértékelés, amelyben az egyházban lévő „új szelekről” van szó. Ebben a posztmodern világunkban, a gyülekezeteket illetően, meg kell változtatnunk az egész megközelítési módot, és a gondolkozásmódunknak berögzült mechanizmusait. Nem ébredésre van szükségünk, hanem reformációra. Mert amikor újraélesztesz valamit, akkor valami olyannal teszed, ami már létezett. El kell döntenünk, hogy azt akarjuk látni, amit valóban a Názáreti Jézus Krisztus tanít, vagy megcsináljuk magunknak a magunk féle un. modern evangéliumi kereszténységet. „Mint Isten munkatársai, kérünk és biztatunk benneteket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét!” 2Kor 6:1

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 29.

13062Az óriások sokszor szabályzó mechanizmusok a szívünkben. Hitünk a láthatatlanból jövő kijelentéssel tud győzni fölötte. A kijelentésed kódja: képesség a dolgok elmozdítására. Az igéből jövő személyes kijelentéskor demonstrálás fog jönni és semmi nem lesz képes megállítani az egyházat. Szent Szellem dinamikus szavai (logos) világosodnak meg az szíved elméjében, hogy tehess valamit általuk. Atyánk a láthatatlanban előre elkészítette megoldásait az egyház részére. „De ha tudsz valamit tenni, szánj meg (kegyelmezz) minket, segíts rajtunk! "Ha tudok valamit tenni?" mondta Jézus. Minden lehetséges annak, aki hisz! A gyermek apja ekkor könnyek között azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! Mk.9:24

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. július 6.

13078Az áldás vízió is, amely a megváltás képének a belső birtoklása. Életünkről alkotott vízióink be vannak írva elménkbe, szívünkbe. A tudatalattiban (szív) lévő átok szabotálni fogja a körülményeidet, hogy egy bizonyos szinten tartson. Ha megváltattál, jogod van győztesnek lenni. A jogaink felől való tudatlanság meggátol a megigazulásra épülő sikered felől. A dolgok csak addig léteznek a természetesben, amíg a szellemben léteznek. Ő felcseréli azt, ami Neki van azzal, ami nekünk van. A hited egy kapcsoló ehhez. Neked aktivizálnod kell az áldást hited által. „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma (reménye) az Úr.” Jer 17:7

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. július 14.

13077Az egyik óriás, amely meggátolja az örökség átvételét az előző generáció által kiépített vallási erősségek. Ennek a kovásznak legmegtévesztőbb jele a bigottság. Isten iránti buzgóságot hoz létre kijelentés alapú Isten ismeret nélkül. A „kovászt” természeténél fogva a legbonyolultabb eltávolítani, helyrehozásához szellemi kulcsok szükségesek. Működése állandóan befolyásol a szívben kiépített magaslat által. Célja hogy ne támaszkodjunk Isten szellemének vezetésére. Azzal bátorít folytonosan, hogy már úgyis ismerjük Isten véleményét életünkre vonatkozóan. „És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.”Mt.15:4

 

 

Nochta Pál Attila, Aratás gyülekezet, 2013. július 20.

Isten amikor az ő igéje által szól hozzánk, gyakran felkavarodik a lelkünk és a szívünk. A Máté 10, 34-39 szerint meghasonlás történik a házban (vagyis bennünk) a 13074régi familiális és vallásos de amúgy istentelen értékek összeütköznek a bensőnkben. Fontos, hogy ilyenkor jó döntést hozzunk ami azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat az ige tekintélyének és akkor az ige erejével győzni fogunk Sátán minden ereje fölött a saját életünkben. A győzelem elérése érdekében fontos szempont az Isten iránt való engedelmesség, amely ma a látható egyházban csupán szavakban van jelen.

 

 

Suha László, Recsk, 2013. július 21.

13073Ebben a rövid bizonyságtételben arról hallhatunk, hogy szükségünk van átrendeződésre, változtatásra az életünkben, amely azzal jár, hogy ki kell dobnunk az életünkből minden olyan régi értéktelen szemetet (rossz berögzöttségeket, téves gondolkodást, stb) amely nem Istentől van.

 

 

Nochta Pál Attila, Recsk, 2013. július 21.

13075Meg kell értenie minden hívőnek, hogy már nem a 90-es évek korszakában vagyunk, ez egy más korszak, egy új korszak, amelyben új és friss kijelentésekre van szükségünk Istentől, hogy ebben a jelenlegi korszakunkban is győztesek legyünk. Innunk kell tehát az új borból, amely Isten friss kijelentése a belső emberünk számára, hogy győzni tudjunk. "Ezt tette Jézus a jelek kezdetéül a galileai Kánában és ezzel kinyilvánította (láthatóvá tette) dicsőségét és hittek benne a tanítványai." Ján.2:11

 

 

Tóth Lajos, Recsk, 2013. július 21.

13076Sok kétségbeesett imádság nem más, mint a hitetlenség beszéde. Mi gyakran ennél a pontnál tévesztjük el, mert érzéseinkben hiszünk. Sokszor akkor volt a legnagyobb hited, amikor a legkevésbé érezted. Pál egyik nehéz útja során Krisztofániát élt át. Urunk azt prófétálta neki: be fogja végezni küldetését. A győzelem Krisztus, nem pedig mi vagyunk. Az Úr megajándékozta Pált, hogy elérjen céljába. Így nekünk is folyamatosan fenn kell tartanunk azt a kijelentést vagy ígéretet, amelyet Krisztus helyezett belénk. „Azért legyetek jó bizakodással (jókedvűek) férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan szólt nekem.” Apcs 27:25 (Vida)

 

 

Olah István, Aratás gyülekezet, 2013. július 27.

13072A kultuszokat könnyű felismerni, de a vallásos szellem szinte minden ébredést vagy gyülekezetet kitérített szellemi növekedéséből. A vallásos buzgóság attól függ, hogy miért is vagyunk buzgók Isten iránt. Kereszténység csak akkor tud vonzóvá válni, ha jelen van Isten forró jelenléte, amely nem a templom hideg köveivel azonos. „És kijővén Jézus a templomból, tovább ment és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig monda nekik: Nem látjátok-e mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.” Máté 24:1

 

 

Bárdos Zsuzsa, Aratás gyülekezet, 2013. július 29.

13071Izrael népe az ígéret földjének megkémlelése után hatalmas érzelmi krízisbe került, lelkük felháborodott, félelmeik akadályként álltak előttük. A kulcsfontosságú helyzetben a lelkiállapotuk megakadályozta azt, hogy hallják Isten szavát, és azt a maguk helyzetértékelésével szemben, a siker kulcsaként elfogadják. Ők veszítettek. Az ígéretekért való mindennapi küzdelmeinkben a lelkünk irányítani szeretné sorsunkat, sok keresztényt kiütve a hitpályáról. A döntő szó a küzdelmeinkben is legyen az Úré. „Így beszélének neki, és ezt mondák: Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet.” 4Móz 13:29

 

 

Balogh Róbert, Aratás gyülekezet, 2013. augusztus 3.

13083A kísértés, hogy megadjuk magunkat a gonosznak kizárólag tőlünk ered. Csak saját bujaságunk csábító, romlott felgerjedését okolhatjuk. A vágyak megfogannak, és világra jön a bűn. A hústest ereje jóval túlszárnyalja az ördög erejét szellemi növekedésünk, és érettségünk hátráltatására nézve. A sátán már legyőzött ellenség. Egyedüli ereje megtévesztési képességében rejlik. Nem több erőre és hatalomra van szükségünk ahhoz, hogy érettekké váljunk az Úrban, hanem több világosságra. Több igazságra van szükség azokon a területeken, ahol még nem láttuk megnyilvánulni Krisztus engedelmességét életünkben.

 

 

Suha László, Aratás gyülekezet, 2013. augusztus 10.

13081

Szentírás szerint az ádámi faj elveszítette szabadságát és olyan erők hatalmába került, amelyekkel szemben mennyei kegyelem hiányában küszködik. Különösen az ember életében spirituális, ill. erkölcsi szinten fejeződik ez ki. Az ősbűn elkövetésekor Ádám elveszítette a szabadságát és így lett a bűn, a halál rabszolgája. Isten tervében a szabadság visszaszerzése lényeges célkitűzés. Szentírás tele van szabadulási történetekkel. A szabadság Krisztus személye és jelenléte, amelyet beszédének való engedelmeskedés által lehet megtartani. Az egyház szabad hívő emberek közössége, akiknek szabadságuk van arra, hogy Isten tervének szánják életüket. „Miint szabad emberek, akik azonban a szabadságot nem a gonoszság takarójául használják, hanem úgy, mint akik Isten rabszolgái." 1Pt.2:16 Csia

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. augusztus 10.

13082Isten szenvedélye és vágya, hogy bennünk éljen és közöttünk járjon dicsőségében. Ez nem a hívő saját magából fakadó igénye, hanem ez egy olyan gondolat, amelyet Isten az ő népének folyamatosan mond évezredek óta. Meg kell érteni, hogy nem arról van szó, hogy Jézus a szívünkben lakik, vagy Isten Szelleme bennünk él. Az Ő szenvedélye mindig az volt, hogy közöttünk járjon, bennünk lakjon dicsőségében. Nagyon sok ember azért nem érti meg ennek jelentőségét, mert nem értik azt a folyamatot és drámát, ami eddig a pontig elvezet bennünket. “Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva; Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák neki.” Luk 12:36

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 7.

13095Az egyház most keresztülmegy egy paradigmaváltozáson. Új minta, új cselekvési mód, új látásmód. Egy változáson (megtérésen) megyünk át. Az egyházáról alkotott látásunkban is átvonul a királysági gondolkozásmód transzformációja. A királyság azért jött el, hogy Isten koncepciójának és természetének teljes kifejeződése történjen meg az egyház által. Amit mi csinálunk: megtérés által engedjük beengedni intellektusunkba és szívünkbe ennek kivitelezését és perspektíváit. „Betelt az idő és (már) közel van az Isten királyi uralma, változtassátok meg gondolkodásmódotokat és higgyetek az evangéliumban (örömhír, győzelmi hír).” Márk 1:15 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 14.

13094Aki beleszületik egy családba az megkapja a család nevét, annak jogait és kiváltságait, mert családtag lett. Hinned kell, hogy ez megtörtént. Ne keress érzést. Az érzés jönni fog, de a hitet fogja követni. A felülről születés által isteni élet és természet lesz szellemedben. Péter „a szív rejtett emberének” nevezi, mivel rejtve van a természetes világtól. „Ámen, Ámen mondom neked, ha valaki nem lesz újjá (nem származik fentről), nem láthatja meg (nem képes felfogni) az Isten Királyságát (királyi uralmát).” Ján 3:3 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 21.

13093Az újjászületéskor (újra v. felülről születés) szívünkben egy kapcsolódási lehetőség alakul ki Isten királyságával. Atyánk irgalmassága indítja el ezt az élményt és egyben kijelentés is történik Krisztus feltámadásáról. Ekkor elindul ismeretünk fejlődése a szentháromságról, önmagunkról és a láthatatlan javainkról. A hívő ember szelleme funkcionálni kezd és belép identitásába Krisztus természete. Így válunk szellemi emberré, majd képesek leszünk Isten királyságának törvényeit megérteni. „De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.” Róm 8:9

 

 

 

2. rész / 1

2. rész / 2

Nochta Pál, Ózd, 2013. szeptember 26.

13091A kereszténységen belül azért mennek tönkre például a házasságok manapság, mert a legtöbb hívő nincs közösségben Istennel. Sokan csak eljárnak hetente a gyülekezetbe, megnyugtatva ezzel a saját lelkiismeretüket. Jézus azt tanítja, hogy menjünk be a belső szobánkba (otthonunkba) és ott imádkozzunk Atyánkhoz. Sokan azt várják, hogy a gyülekezet ahová rendszeresen járnak, majd hetente egyszer biztosítja nekik a megújulás lehetőségét, szellemi élményt, jó zenét, lelkesítő prédikációt. Valójában mindenkinek első sorban a saját otthonában kellene belépni Isten jelenlétébe, ott mozogni a "papi kenetében" (ima, hálaáldozat, stb) és átvenni a szükséges megújulást. Isten nem csak globális evangelizációs hadjáratokat vár tőlünk, hanem egyszerűen vele legyünk bensőségességben, engedelmeskedve neki hit által. „Jött egy samariabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!” (Jn. 4,7)

 

 

1. rész

2. rész

3. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 29.

13092Amikor újjászületsz a szellemed új természetet kap, de az értelmed nincs megújítva. Azon kell lennünk, hogy bekerüljön a bensőnkbe a Szellem által mindaz, amely kitörli a régi élet szerinti mentalitást. Mindannyian láthatatlan korlátokkal jöttünk, de Isten el akarja mozdítani ezeket a korlátokat. Úgy kellene cselekednünk, járnunk, beszélnünk, ahogy Ő. Isten erre a szintre akar vezetni minket, de nem tudja megtenni mindaddig, amíg nem hisszük el az új természetünk életének erejét. „De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.” Jak 1:25

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. október 5.

13105Ádám bűnének következménye lett a fizikai és szellemi halál. A halál nem megsemmisülést jelent, lehet esemény, állapot vagy szellemi lény. Engesztelés követelményei szerint, Krisztus szelleme Seolban való megjelenésekor legyőzte a halált. Ami szembe tud szállni a halállal és túl tudja élni, azt nevezzük feltámadásnak. Testével egyesült szelleme és lelke, majd leült a királyi trónra munkáját folytatva. Krisztus Szelleme meggyőz bennünket és pontos tájékoztatást ad a feltámadott élet lehetőségeiről. Feltámadás által adatott nekünk az újszövetségi ígéretek birtoklása és a királyság természetfölötti élete. Ami viszont nincs a feltámadásban, annak a legkisebb köze sincs a Krisztushoz. „Mert ha eggyé lettünk (összenőttünk) Vele a halálának hasonlóságában, akkor a feltámadásában is azok leszünk.” Róm 6:5

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. október 12.

13104Isten gyermekei számára csak az nyújt biztonságot, ha személyes tapasztalatává válik a Krisztusban való feltámadott élet. Az az élet, amelyet az újjászületéskor nyerünk, s örökké tart. A lényeged, az a részed, ami láthatatlan: ez a szellemed. Itt kiviteleződnek a mennyei dolgok. Ha Krisztus kereszthalálát nem vonatkoztatjuk saját szellemünkre, és ha a nem létesül kapcsolatunk a feltámadás életével, akkor kudarc irányában tolódik sorsunk. Az erő elnyerésének alapja a feltámadás. „Megismerjem Ót és a feltámadásának hatóerejét és a szenvedéseiben való közösséget, hogy hasonlóvá alakuljak az Ő halálához. Testvérek, magamról nem gondolom, hogy már megragadtam.” Fil 3:10,13

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. október 19.

13103A királyság megnyilvánulásának alapja a feltámadás. Aki átment a halálon, annak lett élete. Amikor a hívő ember elveszíti saját lelki életét (sorsát), ahogyan a gabonaszem elhal, az növekedni fog a természetfölötti életben és sok gyümölcsöt terem. Ez Isten képességét, életét és természetét jelenti bennünk. A keresztyénség nem jelenti a gyöngeségek örökké való eltávolítását, hanem inkább az isteni kegyelem megmutatása az emberi erőtlenségben. Minden mennyei erő kegyelem által nyilvánul meg. A mi felelősségünk az, hogy higgyünk ebben. „Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” Ján 12:25-26

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. október 26.

13102Újszövetségben a királyok és a papok, mint Isten munkatársai, királyságának kiterjesztésén munkálkodnak. Ebben a folyamatban megtapasztaljuk a Krisztusi életnek, Isten királyságának és az Ő céljának valóságából. Isteni partnerségről beszélünk, amely által beléphetünk nem csupán Isten kijelentéseibe, hanem feltámadás erején keresztül megnyílvánulásaiba, amilyeket még nem láttunk ezen a földön. Isten szándéka soha nem az volt, hogy a papok ragadják meg a mennyei javakat, hanem a javak jöjjenek utánuk. „Jézus Krisztustól, Aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, Aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: Annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.”Jel.1:5-6

 

Oláh István, Ózd – Maranatha gyülekezet, 2013. október 27.

13101Fő dolog kereszténységünkben Krisztus áldozatának elfogadása és pozíciója. Tanítás célja az, hogy tudatosodjon bennünk meghintés vérének közvetítő szerepe. Az engesztelés és a meghintés vére közvetíti a frigyládán és frigyláda fölött lévő kegyelemet és dicsőséget. A spirituális hiány mindig akkor lép föl az eklézsiában, amikor a vértől való eltávolodás történik. Ennek következménye így egyre kevesebb szellemi potenciál jelenléte Krisztus testében. „Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. 1Kor 11:29-31

 

 


Tóth Lajos, Ózd, Maranatha gyülekezet, 2013. november 2.

13116Egyedül a királyi papságnak van megengedve, hogy a király közelébe menjen és szolgáljon neki. Péter Isten jóságának szellemi ízlelésről beszél a papsággal kapcsolatban. Isten közelsége, ismerete adja meg a jó normáit. Pál a jó fogalmát magasabb szintre emeli, hangsúlyozva ezzel a gondolkodási mód megújulását. Az ÚSZ általában különbséget tesz: erkölcsileg jó, ill. a jó megnyilvánulásai és az Isten által létrehozott jó cselekedetek között. Nem a mi karakterünkből (lelkünkből) jön létre. Jó cselekedetek azok, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. „Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben; és azokban gyönyörködik ő! Vagy: Hol az ítélet Istene?” Mal 2:17 Kecsk.

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. november 9.

13115Istennek már Izraellel is az volt a terve, hogy papok birodalmává váljon, többek között ezért hívta jelenlétébe Izrael fiait, de ők folyamatosan távolodtak az Úrtól, míg végül teljes engedetlenségbe kerültek. Csak a következő generáció tudott bemenni az ígéret földjére. Az újszövetségi népből is mindig csak egy maradék akar papsággá válni és örökölni az ígéreteket. Mózes kitűnő példája a Krisztust szemlélő papságnak, vagyis az imádóknak, akik szellemben és valóságban imádják az Atyát. Nekünk is ilyenné kell válnunk, hogy ellen tábora legyünk a megtévesztés alatt lévő látható egyháznak, amelyet elhagyott Isten dicsősége. „És felszállt az Úrnak dicsősége a város közepéből, és állt a hegyre, amely várostól keletre van.” Ez 11:23

 

 

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2013. november 16.

13114Egy pszeudospirituális tudáskényszer hatása alatt áll az egyház és a középszerűség uralja tettüket. A tudás bálványa egy rögeszme, amely az európai civilizációnak az újkor elején támadt spirituális minimumából keletkezett. Ő azt akarja, hogy a föld sója légy és a világ világossága. A hívők többsége spirituális minimum alatt él és azt gondolja, hogy a középszerűség magától elpárolog. A mennyei siker ellentéte sokszor nem a kudarc, hanem a középszerűség. A siker sokszor kudarccal együtt jár! Ezért a középszerűség gátolja meg a kereszténységet abban, hogy azt tegye, amire valóban küldetve van. A világosságban élő egyház hosszú távon győzedelmeskedni fog a középszerűség felett. „Hiszen a világosság mindenféle jóságot (kiválóság), igazságosságot és igazságot eredményez.” Ef. 5:9

 

 

Nochta Pál, Hajdúsámsoni gyülekezet (MPE), 2013. november 17.

13113Isten mindig is egy népet akart magának, amely királyi papságként szolgál az ő jelenlétében. Legfőbb vágya az, hogy övéi szeressék őt, hiszen a megváltás művének is csak a vele létrejött bensőséges kapcsolat ad értelmet. Amíg Mózes Isten dicsőségét szemlélte, mert annyira beleszeretett az Úrba, addig Izrael fiai elfordultak Istentől és imádták saját bálványaikat. Sajnos ezt a jelenséget láthatjuk a mostani időkben is.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. november 23.

13112A sorozat témája azért fontos, mert a szellemi papság mozgatja a szellemi törvényeket. Az ellenség nem szeretné, hogy Isten előre eltervezett kiválasztottságában éljen az eklézsia. Mindaddig, amíg meg nem tanuljuk a királyi papság szolgálatát, nem tudunk újszövetségi papként tevékenykedni, így királyként sem tudunk uralkodni. Mindez azért van, mert a mennyek királysága az ú.sz.-i papoknak van fenntartva. A papok feladata természetfölötti: átveszik Isten időzítésiét, terveit, utasításait. Sokan helyes mennyei modell átvétele nélkül akarnak élni és mozogni Isten királyságában. „Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik Szellemben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk.” Fil 3:3

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. november 30.

13111Nagyon sok keresztény nem hisz a szellemi javakban, mivel nem is tudják mit tanít Isten igéje erről a témáról. Így problémáink fő oka az ismeret hiánya papságunk pozícióiról és perspektíváiról. Mondhatjuk azt, hiszem, hogy az újjászületés igei, ennek ellenére nem birtokoljuk annak céljait, valóságait. Az áldásokat (mennyei javakat) pedig ugyanúgy tudjuk elvenni új.sz.-i papként, mint ahogy Krisztus vette el földi szolgálatában: hallás által. A hallás kijelentés. A kijelentés pedig egyfajta szellemi étkezést jelent. „Isten főpappá nevezte ki a Melkisédek rendje szerint. Róla sok mondanivalónk van nekünk, amit nehéz megmagyarázni, mert nehézkesek lettetek a hallásban.” Zsid 5:10-11 Vida

 

 

Suha László, Aratás gyülekezet, 2013. december 7.

13124Győzelmünk sorsunkban mindig Isten Igéjének hallása, nem pedig olvasása által jön! Nyitottságunk és bátorságunk bizonyos mértéke kell ahhoz, hogy meghalld, Isten mit szól a szívedhez. Ebben a folyamatban, szellemedben hallod és látod azokat a dolgokat, amelyeket a Szentírás olvasásakor Isten elmondott. Szükséges személyesen megelevenedniük számodra és felelősséggel kell viszonyulnunk hozzá. Ekkor jobban fog érdekelni minket nagy Istenünk véleménye, mint az emberek véleménye. „Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd tereád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel.” Józs 1:17

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2013. december 14.

13123Az ember rendeltetése földi létében az, hogy Istent keresse és Vele rendezett kapcsolatban éljen. Ha nem ezt teszi, akkor földi sorsában célt téveszt, azaz bűnbe esik. Ádám bukásakor az emberiség elvesztette az Istennel való kapcsolatát, így a halál és bűn fogságába került. A bűn megfosztja az embert Isten jelenlététől és attól, hogy megtalálja élete lényegét. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy helyreállítsa mindezeket. Áldozatának célja az, hogy megszüntesse az igazságon alapuló ellenséges viszonyt Isten és ember között. Ennek felismerésére isteni bölcsességre van szüksége mindenkinek. „Mi egy keresztre feszített Krisztust hirdetünk, aki a zsidóknak ugyan botrány, a nemzeteknek pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, mind zsidóknak, mind görögöknek Krisztus: Istennek hatóereje, és bölcsessége, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél és az Istennek a gyöngesége erősebb az emberek erejénél.” 1Kor 1:23-25

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. december 21.

13122Izrael népe Mózes vezetésével nem tudott bemenni az ígéret földjére, mert a rosszul értelmezték azokat a csodákat, amelyeket Isten cselekedett velük. Szívük hitetlen és gonosz állapota miatt azt a következtetést vonták le, hogy Isten azért hozta ki őket jelek és csodák által Egyiptomból, mert el akarja pusztítani őket. Ez figyelmeztetés számunkra is, hogy helyes következtetéseket vonjunk le életünkre vonatkozólag. Ehhez szükségünk van bölcsesség és kinyilatkoztatás Szellemére. „Ezért mi is, amely naptól hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és könyörögni (azért), hogy teljesen betöltsön titeket az Ó akaratának a megismerése minden bölcsességben és szellemi belátással” Kol.1:9 Vida

 

 

Tóth Lajos, Szeráf & Aratás gyülekezete közös összejövetele, 2013. december 31.

13121Ragadjuk meg a Bibliánkat és elmélkedjünk az ígéreteink felett 2014–ben. Mi mennyei képességekre és adottságokra vagyunk rendelve, hogy megszabadítsuk és visszanyerjük az embereket Istennek. Itt van az ígéretek ígérete: Ábrahám örökölni fogod a világot. (Rm.4:14) Ez az ígéret nemcsak Ábrahámnak szólt, hanem a magvának is. És ha te Krisztushoz tartozol, Ábrahám magva vagy és örökös. Fiatalok belemennek játékokba, hogy elnyerjék mások tetszését. De nekünk be kell vennünk a megigazultságot. Ez uralni fog és megváltoztat mindent életünkben. „…és az igazságos Lótot, akit a gonoszok kicsapongó magaviselete meggyötört, kiragadta.” 2Pét 2:7 Vida