Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 5.

13014A jelenlegi egyházkorszakban kevesen ébrednek rá a láthatatlan Királyság értékeire, illetve annak perspektíváira. Istennek hosszú távú célja az, hogy a mennyet és a Földet egybeszerkessze. Nagy kihívás az ember számára megérinteni és megtapasztalni ezt a láthatatlan mennyei valóságot. Azt a témát feszegetjük, hogyan gyakorolhat változást a Atyánk uralma természetünkre és miként tud tartós hatást fenntartani hívő életvitelünkben. „Monda pedig nekik: Mikor imádkoztok, [ezt] mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is.” Luk. 11:2

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 12.

13013Világunk központi tényezője az Atya és a Fiú kapcsolata. Univerzumunk az Atya és a Fiú kapcsolatából jött létre, és ez a közösség tartja fönn. Isten Szelleme kész ismeretet kialakítani szívünkben az Atyával és fiával, Krisztussal. Ez egy olyan fontos terület, ahol folyamatosan megújulásra, megerősödésre van szükségünk. Ha egy keresztényben az Atya tulajdonságai nem tudnak megjelenni, nem igazán nevezhetjük tanítványnak. A tanítványság természetfeletti ereje csak akkor lesz lehetséges, akkor fog megvalósulni az egyházban, ha visszatér az isteni Atyaságba a kereszténység. „Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” Ján. 2:17

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 19.

13012A kárhoztatás szellemi ereje úgy befedheti a belső ember karakterét, hogy nem hisszük el, az Atya jelenlétében meg tudunk állni. Ez hozza létre azt is, hogy egyre inkább a saját teljesítményünkre vagy pótcselekvésre alapozzuk hitéletünket, s nem az Atya irgalmasságára. Ő célja a fián keresztül az, bennünk szeretne közösségben élni és jelenlétét közvetíteni. Bár nem leszünk soha azonosak Ő hozzá, de hasonlóak viszont igen. „Hiszen a holtaknak is azért hirdettetett az örömüzenet, hogy ha a hús emberi életsorban ítéletre juttatta is őket, de a Szellem isteni színvonalon életre keltse őket.” 1Pét 4:6 Az legyen az életcélunk, hogy egyszerűen Benne maradjunk, majd egyre jobban megismerjük Őt.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 27.

13011Az újjászületéskor Isten atyánk lesz, és ez jogosít fel bennünket arra, hogy az Istent úgy szólítsuk, hogy ’Mi Atyánk’. Az Atyaság átvételéhez vagy megértéséhez a Fiú magatartása adja a kulcsokat. Krisztus atyjától ösztönözve egy alacsonyabb életminőségű világba jött el, és engesztelő áldozatot mutatott be az egész emberi fajért. Az az indulat vezérelte atyjától, hogy Ádám bukásának helyreállítása által újra fiakat (képmásokat, karaktereket) hozzon létre. Atya így hozta létre a privilégiumokat az újjászületett ember szánára. „Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte.” Fil 2:5

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 2.

13025A megváltásnak fő célja, hogy bevezessen bennünket az atyaság megértésébe. Ebből a szeretetből való részesedés hozza létre megvalósulását az Isten és ember közötti egységnek. Atyaságból való elszakadás óriási károkat okoz a személyiségben. Mózes sasként szimbolizálja szeretet kapcsolatát Izrael és az Atya között. „Tőle romlott meg, „nem fiai s rajtuk van ez folt gyanánt!) egy fonák és facsaros nemzedék. Hát ezzel kellett fizetnetek az Úrnak, te hitetlen, nem-bölcs nép? Hát nem atyád és tulajdonosod ő neked, aki alkotott és alapított téged. Sivatag földön találta őt és süvöltő pusztaság kietlenében. Felkarolta őt, gondjaiba vette, őrizte őt, mint a szeme fényét. Mint sas őrködik fészkén, ül fiókái felett; kiterjeszti szárnyait, felveszi, evező tollán hordozza..” 5Móz 32:5-6;10

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 9.

13023Az újjászületés azt is jelenti, Isten Atyánk lesz és részesedünk karakteréből. Szellemünk (templomunk) által van közeledésünk az Atyához, aki Szellem. Ez a keret határozza meg szellemi életünket és céljainkat. Krisztus ezt új időszaknak hívja: pl. „ama napon”. Ma a Szent Szellem korszakában élünk, Ő jelenti ki Krisztust és az Atyát belső emberünkön keresztül. Atyaság éppannyira megjelenik abban, aki, mint amire képes lehet. „Hiszen az Atya maga is kedvét leli (vonzódik) bennetek, mert ti is kedveltek engem, és elhittétek, hogy én Istentől jöttem ki.”Jn 16:27

 

 

 

1. rész

2. rész

 

Nochta Pál, Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezete, 2013. február 10.

13024Mindannyiunk életében vannak kihívások, hiszen Isten akarata az, hogy harcok által elfoglaljuk az ígéret földjét. A harcok során le kell győznünk azokat az óriásokat, akik ellenünk jönnek, hogy megakadályozzanak bennünket a győzelem elérésében. Mit jelentenek az óriások az életünkben? Hogyan tudunk fölöttük győzni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben az igehirdetésben.

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. február 16.

13022Az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését, (Rom.8:19) de Isten fiainak az Atyaság Szellemét kell tovább adniuk ahhoz, hogy változások induljanak el először az egyházban, majd a világban is. Vannak olyan bűnök, amelyek megakadályozhatnak bennünket abban, hogy átvegyük az Úr emberein keresztül felénk áradó áldásokat. Az egyik ilyen bűn a korrupció, amely akkor jöhet létre a szívünkben, ha az Atya szeretete helyett a világ szeretetét választjuk. A Bibliában több olyan személyről is olvashatunk, aki korrupt jelleme miatt nem tudta átvenni az atyaságot, ugyanakkor pozitív példákat is találunk a Bibliában, akik tiszta szívvel és egyenes jellemmel rendelkeztek, ezért át is tudták venni az Istentől számukra elkészített szolgálatukat a mentorálás következtében.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 23.

13021Atyaság célja, hogy már most a világban Mennyet és a Földet egybekösse. Ez az egybekötés akkor fog megvalósulni, ha visszatér az Atyaság autoritásába az egyház. Belső szellemi paradigmaváltozás nélkül, külső változás nem fog történni. Nélkülözhetetlen az Isten atyai szívének hozzáállása gyermekeihez, de a mélységes megbánás (megtérés) elengedhetetlen az Atyával való kapcsolat helyreállításában. Amikor átvesszük a bűnbocsánatot Istentől, befejezzük az addigi életvitelt, majd Isten arcát keressük helyreállásunk érdekében. Az igazi álmokat az engedelmesség kivitelezi, máskülönben nem változnak tervekké, hanem csak szentimentális álmok maradnak. „Ő pedig így válaszolt: minden növényt, amelyet nem az égi Atyám ültetett, gyökerestül ki fognak tépni.” Máté 15:13

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13034Keresztelő János szolgálatának üzente az Atyaság volt. Illés Szellemének a munkája irányt szab szellemi növekedésünknek, amely egyben prófétai kenet a teljes helyreállító munkában. Szent Szellem Krisztust Úrrá teszi az életemben, Krisztus pedig elvezet az Atyához. Ez a menetelésünknek a váza, és ezek határozzák meg életünkben a fő szellemi célokat. Ebben segítségünkre van Illés Szellemének ereje, amely benne van a Krisztus Szellemében, így bennünk is. Kérdés az, mi felismerjük-e? „Jézus pedig válaszolt, ezt mondotta nekik: Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt” Máté 17:11

 

 

 

- 1. rész

- 2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13033Láthatatlan Atyánknak keresését az újszövetség feltételei szabják meg. Mózesi sátor minden részlete igaz és valóságos a mennyben. Ez egyben prófétai tanítás a mennyei dolgokról és az ahhoz való kapcsolódásunkról. A menny felé mutat, illetve túlnyúl a láthatóból a láthatatlanba. A templom lényege, eljutni Atyánk által kezdeményezett és elfogadott módon a frigyládának tetejéhez, azaz a kegyelem királyi trónjához. „Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma (szentélye) vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek, ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” 1Kor 3:16-17

 

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. március 23.

13032Az igazi imádók szellemben és igazságban imádják Istent, mondja Jézus. (Jn.4:23) Szellemben történik és való(igaz)ságban. Szellemben azt jelenti, hogy többé az Isten imádatában nem a helyszínek vagy külső formák fontosak, hanem ami az ember belsejében létrejött az újjászületéskor. Új teremtésünk nélkül nem tudunk személyes közösséget kialakítani Atyánkkal. Két okból kell Őt szellemben imádnunk: mert Ő Szellem, ill. vágyunk a valóság teljes megismerésére. A feltárulkozó realitást akarjuk, a fátyol alól kilépő igazságot.

- 1. rész

- 2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2013. március 30.

13031Szeretet a kijelentés üzenetét hordozza. Amikor a szellemi érettségről nyilatkozunk, akkor az Isten szeretetében való kijelentés átvételéről beszélünk. Isten szeretetében való járáskor olyan szintű kijelentést tudsz elérni, amikor már nem fókuszálsz önmegvalósításaidra. Ha folyamatosan kikerülsz a szeretet áradásából, akkor a szellemi életedet az élet „dolgai” alá rendeled. Isten szeretetének „dolgait” első helyre kell helyezned, hogy az Ő utánzói legyünk. „Legyetek annak okáért követői(utánzói) az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Ef. 5:1-2

 

 

Botos Zoltán, Aratás gyülekezet, 2013. április 6.

13043Időről-időre mindnyájan elbátortalanodunk vagy szkeptikussá válunk, aminek sokféle oka lehet, például az ellenünk használt elnyomás eredménye. Amikor a nehézségeid elviselhetetlennek tűnnek és fel akarod adni, valószínűleg szellemi elnyomás alá kerültél, mint Gedeon. Isten képesít minket arra, hogy megkülönböztessük a befolyások szellemi forrását egyházainkban vagy társadalmunkban. Ha tudjuk, hogy Isten ajánl és alapozott meg minket, akkor kivitelezi békességével szolgálatunkat és győzelmünket.„És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova - Salomnak, azaz: az Úr a béke.” Bír 6:24

 

 

1. oldal / 4