20200919

2020.09.19

Az új generáció új Atyaságra vár, miközben függetlenség és elvetettség vírusa gyengíti napról-napra. Szükséges megtapasztalni a félrement mozgalmakat, hogy értékeljük az eljövendő eredetit és annak hatását. Ha „Dávid sátra” alatt Isten megmutatta a helyes Istentiszteleti rendet, akkor nem fogja visszarendezni soha. Amikor Isten félresöpri a haszontalan és értéktelen Istentiszteletet, akkor az eredeti tervet teszi vissza az egyháza munkaasztalára. Saul király önteltsége, lázadása és felelőtlensége miatt bukott el, királyság másnak adatott, amelyet Sámuel próféta közölt részére. Az új királynak egy ideig készülnie kellett, mielőtt beléphetett volna Izrael vezetésébe. Hiszem, hogy az Egyház jövendő új vezetőinek létezik, egy konkrét un. “dávidi típusú” karaktere. Őket Isten Szelleme sok éven keresztül képez. Ez egy un. “dávidi szívű” sorsközösség. Egy dolog bizonyos, hogy ez Isten akaratát véghezvivő közösség lesz, akiknek Isten már sok mindent kijelentett az ‘eljövendő dolgokról’. Ezek az emberek nagy nehézségek és fájdalmak árán tudnak beilleszkedni a jelenlegi gyülekezetekbe, mert ők már a jövőre készülő gyülekezetek emberei. Saul Izrael királya maradt, annak ellenére, hogy Isten már elvetette. Megmaradt pozíciójában. Milyen volt Saul felé Dávid magatartása ebben az átmeneti korszakban? Dávid tisztelettel és szellemi szabályok betartásával viszonyult Saul felé, mint az “Úr felkentjére”. Nagyon óvatos volt Isten időzítésével kapcsolatban és nem lépett túl Isten vezetésén. Dávid szíve megsiratta és gyászolta halálakor.

 

 

20200912

 2020. 09.12. 

Az un. Dávid sátorán Isten jelenléte, dicsősége nyugodott. Bár Dávid „Sion hegye” felé imádkozott, Isten mennyei országa felé. Akkoriban Dávid egy merész és radikális húzása korszakalkotó lett. Az a hely volt az izraeliták számára a Mindenhatóval való kapcsolódás. Ugyanakkor az Írás szerint a mózesi sátort is fenntartotta. Átmenet volt a régiből az újba. Sátraként is emlegeti, Hiszen itt adott útmutatást a papokon keresztül mind az oda látogató egyéneknek, mind az egész népnek. Isten terve az volt, hogy a Dávid sátorát és az ott zajló szolgálatok a mennyei mintát kövessék, egyfajta prototípusként a mennyet dicsőségében lemodellezzék. Dávid a saját sátora által a láthatatlan dolgokba kapott betekintést. Isten módosítja a saját maga által felállított rendszert, hiszen a papság korruptsága miatt és a Mózessel kötött szövetség nem tudja már átadni az Újszövetség dicsőségéről szóló látást. Az embereknek a Dávid sátora modellben, nincs más lehetőségük, mint az árnyék helyett a prófétai valóságra nézni, az eljövendő nagy dicsőségre.

 

 

202009052020. 09. 05. Aratás

Isten jelenlétének ismeretének hiánya egyenesen arányos az Isten keresésének helytelen protokolljával. Lásd Éli és Saul házászában. Mindkét korszakban a személyes közösség hiánya a személyes jelenlét elutasítása volt. Ennek hatására a frigyláda megvetése kb. 70 évet elvett Izrael életéből. Éli házának hatása kiszámíthatatlan lett egy generáció számára. Általában mikor Isten egy üdvkorszakban csendben van, az nem zavaró az egyháznak…viszont amikor Isten cselekszik, az zavaró…Valamennyiszer Isten jelenléte  megjelenik egy helyen, az mindig kellemetlenséggel és felelősséggel  jár. Dávid sátra egy testületi sátor, előképe a mennyei kormányzásnak. Dávid szolgálata időn túli prófétai vízió Isten részéről és arra vezeti a kihívott népet, amerre jutnia kell. Dávid sátora dacol a tradícióval, de az Isten szuverén kiválasztását és a kenetet tiszteli. Dávid életében a frigyláda szerepének megértése biztosította a szellemi megújulást karizmatikus módon. Dávid sátorának felépítése egy Isten szíve szerinti felkent által történt. Amikor nem hiszünk az Ő jelenlétében (hűvös érdektelen hozzáállás), akkor indokolatlanul indítjuk Istent cselekvésre. A vallás kivallóan működik, ha Isten nincs a vallásban!

 

 

20200829 2020.08.29.

A Dávid sátra felállítása szerinti reformáció igazi célja több lett, mint a helyes teológia helyreállítása. Krisztus közelségébe kellett vinnie az egyházat. Ezért tölt el aggodalommal Bennünket, mikor a tanításbeli reformáció Isten jelenlétének hiányában hagyja a keresztyéneket. A prófétai időszámítás alapján a kihívottak Dávid sátora alatt fogják keresni Istent, bizonyságot fognak tenni arról, hogy a sátán kísértései ellenére is összetartoznak Isten jelenlétével. Az Isten közeledése fogja megmutatni az időbeli Isten közelséget Dávid felépülő sátorában. Felébred bennük mennyei után való éhségük tudata s égő lesz a vágyuk, hogy Isten jelenléte közöttük maradjon. Az utolsó napokban Dávid sátora építésekor egy gyűlölethullám fogja elborítani a világot, testvér testvért árul el. Ez a gyűlölet lesz az ismertető jele a babiloni kultúrának. Ekkor az egek megmozdulnak és átalakító vágyát Isten érezteti az őt kísértő egyházzal. Érezni lehet majd, hogy az utolsó aratásra földünk megérett. A jelek tehát olyanok lesznek, amelyeket csak a Krisztusvárók fognak észlelni. A legégetőbb várakozással és éhséggel egy időben fog terjedni a legnagyobb közöny és tiszteletlenség a valódi spirituális értékekre.

 

 

202008222020.08.22.

Amit ma Istenért építesz, annak tükröznie kell azt a jövőképet, amelyet Istentől kaptál! Az üzenetben elhangzottakból sokat tanulhatunk és ismerhetünk meg Dávid látásáról, a Dávid szívében levő Dávid Sátora tervről, annak felépítéséről. Isten mindig okkal gyűjt össze minket. Dávid Sátorának felállítását, helyreállítását a sötétség erői akarják megakadályozni. A közösség életében lévő kenetet nem lehet, és nem tudod semmivel sem helyettesíteni. Amikor Isten népe változásért kiállt, akkor bizonyos Béliál nevű gonosz angyal azon fog dolgozni, hogy értéktelenségbe taszítsa a gyülekezetet. A dicsőítés és imádás az istentiszteleteken nem arra való, hogy az emberek összegyülekezzenek. A dicsőítés, imádás nem időkitöltés, hogy addig tartson, míg végre elkezdődik az igeszolgálat. A Biblia nem egy étlap, amiből válogathatunk a saját ízlésünknek megfelelően. Az istentiszteletek szakaszai sem arra valók, hogy megválogassam, melyikre megyek el, melyiken maradok, és melyiken nem veszek részt. Isten éhes és üres Istenkeresőkre kíváncsi.

 

 

20200815 2020. 08. 15.

Az éhség nem változtatja meg Isten tervét. Esetleg néhány viszonyulásban. A szellemi éhségünk intenzitása és érzékenysége iránymutatónk. Szellemünknek a Szent Szellemmel való valóságos és rendszeres kapcsolatfelvételben hiányos és ingatag alapokon áll az egyházi életünkben. Szellemünk szerepének újrafelfedezése a legaktuálisabb manapság életünkben. Ahol az emberek a felnőtt keresztséget, vagy a nyelveken szólást vagy a trendi spirituális fogalmakat tartják a menny kapujának, ott félreértés van az emberi lelkekben, mert ezek közül egyik sem visz önmagában közelebb Istenhez. Az igazság vagy világosság ellentéte sok minden lehet, de a mi oldalunkról nézve a féligazság, félszívűség és a félhomály sokkal inkább az ellenségünk. A mérvadó irányvonalakat az egyház életében Isten irgalmassága határozza meg, de lehet a korszakváltás által új értelmezése a régi isteni jeleknek és jelzéseknek. Irgalom jelent isteni megértésből és megmentésből jövő tettet, amely alapja minden isteni megnyilvánulásnak. Modernkori megtévesztésnek nevezünk minden olyan Istenkeresést, amely a teremtményt a Teremtő elé helyezi, és azt tanítja, hogy a teremtménynek hatalma van a Teremtő fölött s a teremtmény cselekvése kényszerítheti a Teremtőt hite által. Egyház életében eljött mostanra az a sötét korszak, amikor megfeledkeztek az Igéről és megtelt az Istenkeresés olyan utálatosságokkal, amelyekkel Isten Szelleme nem fog vallani közösséget soha.

 

 

 202008082020. 08. 08.

Amikor átalakulás, azaz megtérés zajlik az életünkben, akkor Isten nem hagy helyet az átoknak vagy akár hibáink által okozott korábbi vetéseinknek. Ahhoz, hogy megújult elménkkel akarjunk élni, ki kell lépni a világ által formált természetes alkatunkból. Mi a Szent Szellem által születtünk. Isten temploma lettünk és Jézus Krisztusban mennyei imázsra formáltatunk, amelyeket Isten képességeivel tudunk elvégezni. Isten lakik a szellemünkben. A szellemi hőmérsékletünk feltárja az egészségünket és érzékenységünket. Helyes Istenkép nélküli életszakaszainkban lesznek olyan „helyek”, ahol nem tudsz majd járni szellemben. Hívőként az, hogy miként látod magad újjászületve, meghatározza, hogyan tudsz együtt működni Istennel. Ez határozza meg annak korlátait, hogy Isten mennyire képes életével átfolyni rajtad. Amit látsz a szívedben, Isten mindig odavezet! Következésképpen annak, amit Isten rajtad keresztül tervezett erre a bolygóra, nagy része lehet elvész, ha nem figyelsz a belső emberedre.

 

 

 

20200801 Odáig talán még könnyen eljuthatunk, hogy valóban éhezni és szomjazni kezdünk az igazságosságra. Isten erre válaszként elkezd táplálni bennünket önmagával, de ezen a ponton egyben komoly nehézségek is támadnak. Az ördög ugyanis azzal próbálkozik, hogy az istenkeresésünkben akadályozzon meg és végső soron elgáncsoljon minket. Isten felnyitja a szemünket a mennyei valóságra, de a földi életünk körülményei és a gonoszság működésének tapasztalása által azt hazudja nekünk, hogy amit látunk, az nem is olyan értékes vagy nem is igaz. Így csábította el Bálámot pénzzel, így akarta teljesen elbizonytalanítani Izrael népét az egyiptomi fáraó keményszívűsége által és így akarja elérni azt, hogy mi is levegyük tekintetünket a láthatatlanokról, hogy végső soron vakká váljunk a mennyei dolgokra. Ezért, ne hunyd be a szemed!

 

 

 

20200725 2020. 07.25. Aratás

Nagyon sokszor azt gondoljuk magunkról, hogy mi nagyon szenvedélyes istenkeresők vagyunk. Vágyunk Istenre, miközben az igazság az, hogy már belefáradtunk abba, nem történik nagyobb isteni megmozdulás, de még korántsem vagyunk annyira éhesek és szomjasak, hogy az Ő személyét megtaláljuk. Sok esetben ez nem éhség, csak egy lefojtott düh az egyház és a magunk állapota felé.

Az éhség kialakulásáért, mi magunk vagyunk a felelősek. A Szellemi éhség és szomjúság képes mindent félretenni, hogy időzzön egy „titkos helyen” Istennel. Az isteni éhség nélkül nincs megelégedettsége a léleknek. Az emberi lélek tele van Isten nélkül hiábavalóságokkal, amelyek elfoglalják az isteni éhség helyét. Az éhség kialakulásáért növekedéséért, mi magunk felelősek vagyunk. Ha akarjuk, éhesek lehetünk. Isten iránti mély radikális éhség nem tud kialakulni, ha valakinek megromlott a viszonya az igazsággal. Beszélünk a megbotránkozás szellemi tartalmáról is. Jézus szerint ezekben az időszakokban a nyomások, szorongattatások között sokan meg fognak meg fognak benne botránkozni (gr. bűnre csábít, bűnbe ejt), mert nincsenek meggyökerezve az igébe vetett hitben, illetve sokaknak törik meg a hite az egyházban látott bűnök fájdalmai miatt.

 

 

 

202007182020.07.18.

Általában minden keresztény cselekedet (pl. egyházi szolgálatok) eltorzulhat, ha elszakad szellemi céljától vagy tartalmától. Mindig tartsuk számon magunk előtt azt, hogy az az egyház, amelyik bármit (pl. üdvösség, kegyelem, elhívás stb.) képes megtenni Jézus Krisztus helyett, el is fog venni mindent. Ez a vallás módszere. Azt mondom, hogy ez a paradigma kifosztotta Isten fiait. Tehát ennek az eredményeként mostanra a keresztények mentálisan inaktívak lettek. Mert nem működhetsz szellemben olyan struktúrával, ami nem az Isten királyságának igazságossága. Természetesen van létjogosultsága az Istentől létrehívott gyülekezetnek, minden szentnek szolgálati területükön lévő munkálkodásaival. Az egyház nem általánosan csak kereszténység, hanem keresztényekből áll, akiket Jézus Krisztus köt össze és letették életüket Isten egyházáért is. Ez Krisztus testén belül történik a megfelelő bibliai feltételekkel.

 

 

 

1. oldal / 40