2018. október 27. Aratás gyülekezet

20181027

Újszövetség Jézus Krisztust (Kol. 2:9) és magát a megváltott embert is Isten templomának nevezi, akiben ott lakozik jelenléte. Amikor az igével való kapcsolatunkban jelen van a hit, akkor a Szent Szellem mindig összekapcsolódik bennünk az igével és bizonyságot ad.  Ha a Szent Szellem személyéről nem helyesen gondolkodunk, vagy nem kap szerepet a Szent Szellem szellemi életünkben, akkor bár elfogadhatjuk Krisztus valóságát, de nem valósulhatnak meg életünkben mindazok, amelyek Jézus Krisztus megváltása által megszerzett. A megigazulás legfőbb célja, hogy valódi közösségbe vigyen minket a Szent Szellemmel és így egy spirituális hagyatékot hozzon létre. Ó.Sz.-i pátriárkák életében a Szent Szellemtől ihletett kifejezés elsősorban isteni inspirációra és a prófétai beszédre vagy áldásra használatos, amely által beleláttak vagy belevittek másokat Isten akaratába. Minden pátriárka pneumatikus dolgok átörökítésében gondolkodott és tevékenykedett.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. október 20. Aratás gyülekezet

20181020

Mi egy mennyei közösségre (részesedésre) vagyunk tervezve Isten beszéde által. A szív és száj munkája teszi felemelkedetté vagy juttatja rabságba az embert. Az ellenségnek nincs ereje, kivéve, ha hallgatok az illúziójára. A pozitív gondolkodás hozhat eredményt, de jellememet gyökeresen nem képes megváltoztatnia, erre csak az Isten igéje képes. A gonosz stratégiájával (gr.methodeia) szembeni harcban állunk. Egyértelmű választ kell adnunk arra, hogyan tudjuk imáinkban kezelni a minket ért gonoszságot. Némely gonosz a gondolattalanságból ered, nem csak önérdekből. Egyháznak a hitből és hitről való kommunikációjának képmutatása és felületessége megdöbbentő. A szellemi dolgok rendszeres beavatkozáshoz Istennek két elem kell, a szívben lévő hit és a vallástevés (úgy beszélni, mint Isten). Az egyháznak működtetnie kell a hit általi élet megvallás-i elemét. Bűnvallás nem lesz teljes, ha nincs elme-csere és szívben elszakadás a bűntől. Hitünk megvallásának eredményessége a bűnvallás valódiságától függ.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. október 13. Aratás gyülekezet

20181013

Egyházban a vádló gonoszsága sosem radikálisan bigott, hanem ’csak’ szélsőséges. Nincs mélysége csak kísértő dimenziója. Láthatóan az egyház felületén terjeszkedik. Mára az egyház elveszítette azt a minőségét, amely által a hívő megismerheti a kísértés minőségét. Megigazulásból való beszéd a gonosz megfélemlítéséből való gondolatokat ignorálhatja. Megvallás jelentése: szellemi állandó törvényszerűség. Ekkor szinkronban van a valóság és a róla elmondott belső bizonyosság. Valakiben megvalósul, hogy Jézust úgy vallja Isten Fiának, mint az valójában van, akkor nála igaz lesz a következmény. A hitből való beszéd másik tulajdonsága, hogy mindig Isten generálja (eleve pre-plántálva van) és természetfeletti eredményeket eredményez. Harcunk tárgya: Isten erejének és tervének megnyilvánulása a győzelemért. Leromboljuk a vádló erődítményeit..”Mert mindenki, aki tejből részesedik, az igazságosság beszédében járatlan, hiszen még kiskorú”. Zsid 5:13

 

 

 

 

1. rész

2018. október 6. Aratás gyülekezet

20181006

Ma nagyon kevés házasság érti meg, hogyan tudja megharcolni a jelenlegi érzelmi és egzisztenciális gondjaid, nem hogy egyes ’egyházi & politikai lobbi’ érvényesítő erejét. Általában a házasságok csecsemő szinten vegetálnak. Illés a kihívott nép szellemi korrupciójának közepén kezdte szolgálatát, ahol az Akháb család vallási eszköze az állam volt. Illés és a Baál prófétái között a Kármel-hegyen zajlott összetűzésben hit ajándéka által győzött. Ezután Illés egy szellemi oldalról megkonstruált konfrontációban vett részt, ahol megigazult és megkegyelmezett identitását alapjaiban rengette meg Jézabel megfélemlítése. A jelenlegi egyház szellemi korszakában egy hátráltató komplex Jezabel-i erő van jelen, hogy a hit által működő kegyelem ne tudjon dinamikusan működni a hívők életében, miként Illésnél láttuk (Rm.11). Az Atyaság szelleme Krisztus üzenete szerint segítségünkre van a szellemi konfrontációinkban. (Mt.10:20) Egy szellemi inspirációt közöl, mikor és mit kommunikáljunk a sátán (gr.vádló, uszító) által megtévesztett egyház közepette. Amikor a bűnbocsánat bizonyossága megvan a szívben, akkor megmarad benne a megigazultságra épülő bizalom, így helyzeteinkben Atyánkhoz tudunk fordulni segítségért vagy növekedésünkért.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 29. Aratás gyülekezet

20180929

Antikrisztus és hamis próféta (Jézabel-i minta) eljövetele várat magara, de jellegében, hatókörében és céljában előképként már itt tevékenykedik közöttünk. Ahogyan korai egyházban is láttuk. Jelenlegi korszakunkban a hívők vízválasztó és küzdelmes (gr.agonia) helyzetben találják magukat, melyek által felszínre kerülnek, hogy kiknek a gondolkodásmódja áll közelebb a Szentíráshoz. Az un. antikrisztus-i & jézabel-i káosz egyre jobban éledezik és a Szellem vezetése alatt álló hívők egy hosszú agóniát vívó korszakra készülhetnek fel. Már aki. Illúzió azt várni, hogy a szituáció enyhül. Ugyanis a politikában és keresztények között is megoldhatatlannak tűnő ellenségességek feszülnek. Honnan erednek ezek az agóniák? Az egyházban és a ’politika-gazdaság-kultúra’ területén látható diaboloszi behatásokban. Mindez a jelenlegi folyamatok alapján levont következtetés, abban az esetben, ha nem történik semmi váratlan globális pozitív spirituális esemény. A pszeudo hatásokra viszont számíthatunk. Jézabel-i tevékenység olyan kereszténység jelképe, ahol egyesek teljes megtérés nélkül épülnek be az eklézsiába, ezután karizmatikus istenélmény után zarándokolva pozíciókat keresnek. Sajnos ez megtévesztett keresztény réteget (fiakat) hoz létre. „Mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érte.” Fil 1:29

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 22. Aratás gyülekezet

20180922

Az üzenet kérdése: meglátjuk-e, milyen folyamatok vannak napjaink politikai és egyházi eseményei mögött? Az első téma a szív egyik legfontosabb rendeltetéséről szól, meglátni az örökkévalóságban elkészített kegyelem-ajándékainkat Atyánktól. Ugyanis vesztesek leszünk minden szellemi megpróbáltatásunkban, ha csak az ellenség szándékát látjuk, de Atyánk teljes akaratát nehézségeink közepette nem. Szív az ember lényegét tartalmazza, meghatározza életminőségét és beszédének tartalmát. Szentírás szerint szívünk szellemi szervünk, amelyen keresztül Isten az ember egész egyéniségét irányítani szeretné. Olyanok vagyunk, mint amilyen a szívünk, nem csak amilyennek mutatjuk magunkat. A második rész témája a jelenlegi egyházi korszakot tárgyalja. Jelenleg egy spiritiszta invázió folyik az egyházon belül. Az álprófétai és álkarizmatikus jelenségekről már nem is szólva. Különböző fenyegetettségek és diaboloszi események akarják Atyánk céljától eltéríteni közösségeinket. Ezek olyan hatások sora, amelyek Jézabelről és Antikrisztusról szóló igerészek történeteiben láthatunk.  

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 15. Aratás gyülekezet

 

20180916

Az atyaságnak nem csak a lelkünkre nézve van szerepe, hanem szellemünkre és szívünkre nézve is. A szellemünk nyitottsága meghatározza a Szent Szellem térnyerését és vezetését kereszténységünkben. Atyánk nem csak a lelkünk részeit, hanem szellemünk képességeit - látás, hallás, felfogás - is szeretné finomítani. Az atyaság egyik megnyilvánulása a vigasztalás, oktatás és fenyítés szintjei, a másik szellemünk szerepe mindennapjainkban. Az összetört szívünk nem feltétlenül káros személyiségünkre nézve és egy alázatos szellem kialakítása dicséretes Atyánktól. Jelenlegi egyházi elképzelések, tanok, ideológiák és a keresztény nemzeti kultúra meghatározza az emberek szellemi mintáit. Az egyház szellemi állapota és képessége a szellemi világban való forgolódást tekintve többnyire tapasztalatlan és becsapható, másrészt Isten természetfölötti Atyaságának beavatkozását nem ismerik, így nem is igénylik. „Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a szellemek Atyjának, és élünk! Zsid 12:9

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 8. Aratás gyülekezet

 

20180908

Három ok, ami miatt nem tud Isten királyságának érdekeit képviselő egység létrejönni egy városban: 1. helytelen bibliai világnézet, 2. vágy arra, egységet önmagában végcéllá tegyük, 3. hangsúly a testületi összegyülekezésen van, a bibliai testületi látás helyett. Azonban a helyi gyülekezetekben többfajta szintű kapcsolatok léteznek. A kapcsolatok minőségét ajándékaink, elhívásaink és szellemi-lelki állapotunk meghatározza. Csak a kihívottak (hb.qahal) egysége az Úr elsődleges szívügye, amit János 17-ben feljegyzett imájából látunk. Az egységes ima azt jelenti ki a mennyei világnak, hogy a hívők közössége kész az együttműködésre Istennel. Sokak számára a szeretet fogalmába nem fér bele a megítélés és ebből adódó konfrontáció a szellemi dolgok vonatkozásában. Ha prófétai reformátorok lépnek színre, elkerülhetetlen lesz az isteni szétválasztás. Senki sem hallott még diplomatikus reformációról. Ennek oka: a korrupt vallás szelleme nem adja fel egykönnyen a pozícióit. Ha azon vagyunk egységben, hogy Isten Királyságát megvalósítsuk a földön, akkor a konfrontáció jönni fog, még ha nem is akarjuk.

 

 

 

 

 

2018. szeptember 1. Aratás gyülekezet

 

20180901

Atyánk benső lényéből segíti fiait azzal, hogy mindig időszerű és sorsunkra nézve segítő tanácsokat ad. Ez magasabb szint, mint egy emberi mentorlás. Ezzel fel is neveli fiait, akár hírnevét is kockáztatva, mert mögötte áll fiainak. Hidat épít Nekünk a szükséges kegyelemi források között. Ezek a javak Krisztus főpapi munkája révén elérhetővé váltak. Atyaság, Illés szelleme által új perspektívát nyit a fiak előtt. Illés szellemének elvárásai azonnali felépítő és formáló hatással vannak ránk. Ez kihívást jelent minden generációnak. A keresztényeknek szükségük van férfias karakterekre, mennyei Atyaság teljes tervének kivitelezőire, azokra, akik előttük járnak a szeretet szellemében és kijelölve ezzel az utat, miként Keresztelő János. „Drága fiam-e nekem Efraim, avagy gyönyörűségem gyermeke-e, hogy valahányszor beszélek felőle, egyre megemlékszem róla? Azért zúgnak miatta beleim (bensőm), irgalmazva irgalmazok neki. Állíts magadnak útjelzőket, helyezz el magadnak oszlopokat, fordítsd szívedet az országútra, az útra, amelyen mentél, térj vissza, Izrael szüze, térj vissza a városaidba. Meddig fogsz bujkálni, te elpártolt leány? Bizony újat teremtett az Örökkévaló a földön.…ama napokban nem fogják többé mondani: az apák egrest ettek és a fiuk fogai vásnak belé.” Jer 31:20;21;28 Imit

 

 

 

 

 

2018. augusztus 25. Aratás gyülekezet

 

20180825

Mennyei atyánk istenképét nem emberi elgondolás, egyházi modell, hanem a Szentírás alakítja ki és fejleszteti tovább életünkben. Atyaság mélysége kikutathatatlan. Az Úr önmaga feltárulkozásán kívül a szolgálókat használja. Ebben a legmagasabb szellemi atyaságot a szolgálati ajándékok tudnák átadni. Optimális esetben. A kinyilatkoztatásban, mint leleplezett igazságban hiszünk, mert ez által az Atya identitását és képességeit pontosan, tükrözi Egyházában. Amikor vonzza az embert önmagához, legteljesebb önlelepleződése szeretetében ismerteti meg. Aki szeretetében marad, az Istenben marad. Krisztusban az Atya teljessége öltött létformát. Atya és a Fiú közötti teljes egység megmutatta, mire lehet képes az ember az Atyaság alatt. Isten atyákat és anyákat keres a hitben akik tanulnak a Szentírásban látható atyák bukásaiból. Ő olyanokat keres, akik hajlandóak megfizetni az árat, hogyan válhatnak mentorokká és szülőkké, akiket Isten emel fel Atyaságán keresztül. Szentírás realistán mutatja be a szellemi atyák és elhívottak mentorlási hibáit generációjuk felé.